รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ  Mie University  ประเทศญี่ปุ่น 
รับสมัครภายในวันที่   29 กันยายน 2559

สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครที่  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์    ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์