ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิลาวัลย์ แดงละอุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์  เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program (Study Japanese Language & Culture) ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น  มีกำหนดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561