คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปุญญิศา นวลนพคุณ และนายอิทธิพล ชาญณรงค์ นักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านนา โรงแรมเชียงใหม่ออคิด วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560