วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr. Sutinah, Dra., MS., Head of Sociology ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะสังคมศาสตร์ และร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่