ด้วย สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  ครั้งที่ 6/2560 สำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยรอบพิจารณาครั้งที่ 6/2560  เปิดรับถึงภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทาง http://cmurec.in.cmu.ac.th/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งผู้สนใจทราบต่อไป  ทั้งนี้ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย