สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเรื่อง การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รอบพิจารณาครั้งที่ 4/2560  เปิดรับถึงภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  (เปิดรับเรื่องตลอดทั้งปี)
โดยเปิดรับเอกสาร ยื่นผ่านระบบออนไลน์ที่ http://cmurec.in.cmu.ac.th/