สอบข้อเขียน วันที่ 25 เมษายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น.
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2560  เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ..............................................
ลำดับ         เลขที่นั่งสอบ                         ชื่อ - สกุล    

  1        01160242E0001           นายปัณณวิชญ์      เถระ
        2        01160242E0002           นายรวิพล            ลี้มิ่งสวัสดิ์
          3        01160242E0003           นายพีรณัฐ           พฤกษารัตน์