ตามที่ คณะสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่โรงอาหาร คณะสังคม ศาสตร์  เพื่อทำการจำหน่ายอาหารสำหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป นั้น
 
               บัดนี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้