สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (CMUREC)  แจ้งเรื่อง การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน (รอบพิจารณาที่ 3) ปิดรับภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้