สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (CMUREC)  แจ้งเรื่อง การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้