นายอัสรี  มาหะมะ เข้ารับเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก  จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายอัสรี  มาหะมะ 
รหัสประจำตัว 540431049
สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา  คณะสังคมศาสตร์

"จราเมาะห์อากามา" (การบรรยายศาสนา) : ความหมาย และขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของชาวมลายูมุสลิม สาจารีต
("Ceramoh Agama": Meaning and Religious Movements of the Traditional Malay Muslim)

คณะกรรมการที่ปรึกษา
      1.  อาจารย์ ดร.มาลี  สิทธิเกรียงไกร
      2.  อาจารย์ ดร.ชยันต์  วรรธนะภูติ
      3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล