ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,06๐ บาท ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา 
    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ  : 
             คลิก! Download ใบสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)