ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจํานวน 1 ตําแหน่ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้