(สำเนา)
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ 
เรื่อง   รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานคณะ
---------------------------
 
                   ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป  ตำแหน่งเลขที่ E210043  อัตราเงินเดือน  9,340 บาท  สังกัดสำนักงานคณะ  จำนวน 1 อัตรา  นั้น
 
                   คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว  คือ   นายวิสูตร  อินทะเทพ
                         
                   ประกาศ  ณ  วันที่    19   สิงหาคม  พ.ศ. 2559
 
                                             (ลงนาม)                พวงเพชร์  ธนสิน
 
                                                              (รองศาสตราจารย์พวงเพชร์  ธนสิน)
                                                                            คณบดีคณะสังคมศาสตร์

                 สำเนาถูกต้อง   
 
 (ลงชื่อ)    บุศนีย์  กนิษฐจินดา
 
           (นางบุศนีย์  กนิษฐจินดา)
               พนักงานปฏิบัติงาน