คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2563) และแผนปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี  2560  เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากบุคลากรภายในคณะฯ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และ เพื่อให้ทุกส่วนงาน ได้นำแผนฯ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรม ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท  สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่