โครงการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรมภายใต้หัวข้อเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 1/2559" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นิมิตร มรกต ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย และอาจารย์พิเศษภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร  จัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์