คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2559