อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาส เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น.