เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30-11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ให้การต้อนรับ Prof. Alexandra Hughes, Deputy Vice-Chancellor Global Engagement และ Dr. Peter Catterall, Faculty International Director & Reader, Faculty of Social Sciences and Humanities คณะผู้แทนจาก University of Westminster ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะ และร่วมหารือถึงการมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ณ ห้องศูนย์วิจัยและบริการวิชาการชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่