เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. Sunghoon Ko, Director Asia Regional Office และ Ms. Sungwon Moon, Team Manager Asia Regional Office คณะผู้แทนจาก Good Neighbors International (International Humanitarian Development NGO) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะ และร่วมหารือถึงการมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่