เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-11.00 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ ร่วมด้วยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน กับคณะผู้แทนจาก CHONGQINQ UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่