ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุคลากรท่านใดประสงค์เข้าร่วมพิธี  
โปรดกดลงทะเบียน ตาม link หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
เพื่อที่งานบริหารทั่วไปจะได้รวบรวมจำนวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีต่อไป