ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการอินเดียศึกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ (ห้องกระจก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอินเดียศึกษามาเป็นวิทยากร