ในช่วงระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 อาจารย์เผ่าไทย สินอำพล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) จำนวน 5 คน ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยกว่า 19 สถาบัน ในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้มีการแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และการนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในสาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์กายภาพ และเทคนิคทางภูมิศาสตร์ โดยในแต่ละสาขาจะมอบรางวัลดีเด่น 1 รางวัล รางวัลดีไม่เกิน 2 รางวัล และรางวัลชมเชยไม่เกิน 3-4 รางวัล ผลการแข่งขันพบว่า นักศึกษาสามารถคว้ารางวัลดีเด่น ดี และชมเชยได้ทั้งหมดทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำแนกตามรูปแบบการนำเสนอดังนี้ คือ

การนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation)

  1. นางสาวสุดารัตน์ ปีหลวง ได้รับรางวัลดีเด่น (ชนะเลิศ) สาขาเทคนิคทางภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีอวกาศร่วมกับสถิติขั้นสูง เพื่อทำนายพื้นที่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว” (อาจารย์ที่ปรึกษา – ผศ.ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร และ ผศ. ศิริ คูอาริยะกุล)
  2. นายพชร ภูมิประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ ในหัวข้อ “การก้าวข้ามเส้นแบ่งกายภาพและเสมือนจริง: การเคลื่อนย้ายภัตตาคารติดล้อในชุมชนดิจิทัล” (อาจารย์ที่ปรึกษา – อ.ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ และ ผศ. รุ่งชล บุญนัดดา)

การนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation)

  1. นางสาวอรอมล ศรีวัฒนาวานิช ได้รับรางวัลดีเด่น (ชนะเลิศ) สาขาเทคนิคทางภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้กับจุดความร้อนต่อการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายแหล่ง ในบริเวณอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” (อาจารย์ที่ปรึกษา – อ.ดร. พลภัทร เหมวรรณ)
  2. นายคุณากร โปธาคำ ได้รับรางวัลดี สาขาเทคนิคทางภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์และการจราจรภายใต้ความเปลี่ยนแปลงบริเวณเขตชานเมืองเชียงใหม่” (อาจารย์ที่ปรึกษา – ผศ.ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร)
  3. นางสาวอรุโณทัย แวะสันเทียะ ได้รับรางวัลดี สาขาเทคนิคทางภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ “การพยากรณ์ภัยแล้งทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและข้อมูลดัชนีภัยแล้งสะสม จังหวัดกำแพงเพชร (อาจารย์ที่ปรึกษา – ผศ.ดร. ทวี ชัยพิมลผลิน)
(ภาพ: พชร ภูมิประเทศ)