คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับระบบและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ได้ ตามระบบสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล  ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์