ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “แนวทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ” เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ได้เข้าใจและมีแนวทางในการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น