วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคม ศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โดยมี ผู้อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) และนักศึกษา จำนวนประมาณ 100 คน เข้าร่วมงาน