ความรู้ที่ได้จาก “Good Practice for Filed Trips and Data Collection” ไปใช้ในงานวิจัยภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)