ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับภาพข่าวอ่านวันที่
1 ภาพ ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ 5 ครั้ง12 ก.ย.56
2 ภาพ อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 11 ครั้ง8 ก.ค.56
3 ภาพ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสุด และค่าสาธารณูปโภค 11 ครั้ง8 ก.ค.56
4 ภาพ ศักยภาพทางวิชาการ(ข้อมูลรายงานประจำปี54)จากนฤมล 3 ครั้ง22 พ.ค.56
5 ภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(ข้อมูลรายงานประจำปี54)จากนฤมล 0 ครั้ง22 พ.ค.56
6 ภาพ การวิจัย(ข้อมูลรายงานประจำปี54)จากนฤมล 0 ครั้ง22 พ.ค.56
7 ภาพ การพัฒนาสู่ความเป็นสากล(ข้อมูลรายงานประจำปี54)จากนฤมล 0 ครั้ง22 พ.ค.56
8 ภาพ การพัฒนาบุคลากร(ข้อมูลรายงานประจำปี54)จากนฤมล 2 ครั้ง22 พ.ค.56
9 ภาพ การผลิตบัณฑิต(ข้อมูลรายงานประจำปี54)จากนฤมล 1 ครั้ง22 พ.ค.56
10 ภาพ การบริหารจัดการฯ(ข้อมูลรายงานประจำปี54)จากนฤมล 0 ครั้ง22 พ.ค.56
11 ภาพ บริการวิชาการฯ(ข้อมูลรายงานประจำปี54)จากนฤมล 0 ครั้ง22 พ.ค.56
12 ภาพ ทำนุฯ(ข้อมูลรายงานประจำปี54)จากนฤมล 0 ครั้ง22 พ.ค.56
13 ภาพ ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(อัตราค่าทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า-ออก) 16 ครั้ง17 เม.ย.56
14 ภาพ อาจารย์ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน  สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อลงพื้นที่ 58 ครั้ง19 มี.ค.56
15 ภาพ อาจารยื ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง นำนักศึกษากระบวนวิขา 159481ฝึกงานภาคสนาม ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 13 ครั้ง10 มี.ค.56
16 ภาพ ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญสังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อจัดงานเวทีเยาวชนในโครงการแข่งขันลดรอยเท้าทางนิเวศ 11 ครั้ง7 มี.ค.56
17 ภาพ ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี  สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 14 ครั้ง1 มี.ค.56
18 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา  จัดสัมมนาเรื่อง "พิธีกรรมและปฏิบัติการในสังคมชาวนาภาคเหนือของประเทศไทย" 14 ครั้ง1 มี.ค.56
19 ภาพ อาจารย์ดร.อรัญญา  ศิริผล เดินทางเพื่อเป็นวิทยากรในงานเสวนาเรื่อง ชุมชนจีนพลัดถิ่นรุ่นใหม่กับความเป็นชุมชนข้ามแดนฯ 3 ครั้ง23 ก.พ.56
20 ภาพ เอกสารสูตรคำนวณความพึงพอใจเป็นค่าร้อยละ 39 ครั้ง22 ก.พ.56
21 ภาพ เอกสาร ส.รง.003_แบบรายงานการจัดโครงการ 76 ครั้ง22 ก.พ.56
22 ภาพ เอกสาร ส.รง.002_แบบประเมินกลางความพึงพอใจของการจัดโครงการ 45 ครั้ง22 ก.พ.56
23 ภาพ เอกสาร ส.รง.001_แบบขออนุมัติโครงการ 68 ครั้ง22 ก.พ.56
24 ภาพ เอกสารการคำนวณค่าความพึงพอใจให้เป็นร้อยละ 21 ครั้ง22 ก.พ.56
25 ภาพ ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อ เป็นวิทยากรในการประชุมระดับผู้บริหาร  1 ครั้ง22 ก.พ.56
26 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา  คณะสังคมศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Multiculturealism in Canada” 2 ครั้ง21 ก.พ.56
27 ภาพ ชมรมนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมสัมมนาปัญหาพิเศษ 2 ครั้ง20 ก.พ.56
28 ภาพ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เรียนเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Awards” 0 ครั้ง20 ก.พ.56
29 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเรื่อง "อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ"  5 ครั้ง18 ก.พ.56
30 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์พร้อมด้วยเลขานุการ หัวหน้างานคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน  4 ครั้ง15 ก.พ.56
31 ภาพ อาจารย์ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา เดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยในภาคสนาม ณ จังหวัดหนองคาย  1 ครั้ง14 ก.พ.56
32 ภาพ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์  1 ครั้ง13 ก.พ.56
33 ภาพ ดร.วัฒนา  สุกัณศีล เดินทางเข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Advisory Board”  1 ครั้ง11 ก.พ.56
34 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว สัเดินทางเข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Advisory Board)” 0 ครั้ง11 ก.พ.56
35 ภาพ อาจารย์ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง จากร่างกายทางชีววิทยาสู่ร่างกายพิธีกรรม:การเปลี่ยนผ่านอัตลักษณ์ของผู้หญิงชาวผู้ไทยใน “ชุมชนหมอเหยา” 0 ครั้ง9 ก.พ.56
36 ภาพ ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คนไร้รัฐกับประชาคมอาเซียน  0 ครั้ง8 ก.พ.56
37 ภาพ อาจารย์ดร.ทวี ชัยพิมลผลินนำนักศึกษากระบวนวิชา 154458 ไปศึกษาภาคสนาม  11 ครั้ง8 ก.พ.56
38 ภาพ ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเก็ยข้อมูลงานวิจัย 1 ครั้ง6 ก.พ.56
39 ภาพ อาจารย์ดร. ชาคริต  โชติอมรศักดิ์  เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "gWRF Workshop in Thailand 2013"  8 ครั้ง5 ก.พ.56
40 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ จะจัดโครงการการศึกษาลักษณะภูมิสัณฐานภาคสนามกระบวนวิชา 154454 ภูมิสัณฐาน  9 ครั้ง2 ก.พ.56
41 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมการศึกษางานวิจัยภาคสนาม ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   11 ครั้ง2 ก.พ.56
42 ภาพ อาจารย์พลภัทร เหมวรรณนำนักศึกษากระบวนวิชา 154454 ไปศึกษาภาคสนาม 8 ครั้ง2 ก.พ.56
43 ภาพ อาจารย์ดร.ศุทธินี ดนตรี  เดินทางไปเก็บข้อมูลงานวิจัย 2 ครั้ง1 ก.พ.56
44 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษเรื่อง รูปแบบและสาเหตุการตาย 14 ครั้ง30 ม.ค.56
45 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ประสบการณ์ภาคสนามด้านสังคมสงเคราะห์  11 ครั้ง30 ม.ค.56
46 ภาพ อาจารย์ดร.ศุทธินี ดนตรี  สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปเก็บข้อมูลงานวิจัย 2 ครั้ง29 ม.ค.56
47 ภาพ อาจารย์อริยา เศวตามร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสตรีศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำปี 2555 ในหัวข้อเรื่อง “การพนันรอบบ้าน-ล้อมเมือง กับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย”  0 ครั้ง28 ม.ค.56
48 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เดินทางไปเป็นวิทยากรหัวข้อ  "การพนันล้อมเมือง เรื่องที่สังคมไม่อาจมองข้าม"  3 ครั้ง28 ม.ค.56
49 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อนำนักศึกษากระบวนวิชา 154482 ไปศึกษาภาคสนาม  9 ครั้ง26 ม.ค.56
50 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “GIS กับการทำวิจัย” 3 ครั้ง25 ม.ค.56
51 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษเรื่อง GIS กับ IT ในปัจจุบัน 13 ครั้ง25 ม.ค.56
52 ภาพ อาจารย์ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร  สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา เดินทางไปปฏิบัติงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน 0 ครั้ง24 ม.ค.56
53 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์  1 ครั้ง24 ม.ค.56
54 ภาพ สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต 0 ครั้ง23 ม.ค.56
55 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรม “พบพี่บัณฑิต” 0 ครั้ง23 ม.ค.56
56 ภาพ อาจารย์ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปประชุมประเมินผลการลดเชื้อเพลิง  0 ครั้ง22 ม.ค.56
57 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ จะจัดโครงการรับขวัญบัณฑิตคืนถิ่นชาวจีออ ในวันที่ 22 มกราคม 2556  1 ครั้ง22 ม.ค.56
58 ภาพ  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาร่วมกับงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์  0 ครั้ง21 ม.ค.56
59 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์   0 ครั้ง21 ม.ค.56
60 ภาพ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47  1 ครั้ง21 ม.ค.56
61 ภาพ อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์  ศึกษากระบวนวิชา 154457 : อุตุนิยมวิทยาเกษตร ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 13 ครั้ง19 ม.ค.56
62 ภาพ อาจารย์ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มที่จังหวัดลำพูน  1 ครั้ง18 ม.ค.56
63 ภาพ ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี  เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 0 ครั้ง18 ม.ค.56
64 ภาพ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยทางวัฒนธรรม    1 ครั้ง18 ม.ค.56
65 ภาพ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2556  2 ครั้ง17 ม.ค.56
66 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เชียงใหม่” 2 ครั้ง15 ม.ค.56
67 ภาพ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ  และ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว   เข้าร่วมงานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ   1 ครั้ง14 ม.ค.56
68 ภาพ อาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์  เดินทางไปสำรวจพื้นที่วิจัย 3 ครั้ง14 ม.ค.56
69 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อสังเกตุการณ์ลักษณะการชิงเผา 2 ครั้ง14 ม.ค.56
70 ภาพ อาจารย์ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์  เดินทางไปสำรวจพื้นที่วิจัยในชุดโครงการวิจัย 3 ครั้ง14 ม.ค.56
71 ภาพ อาจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร  เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อร่วมประชุม 0 ครั้ง13 ม.ค.56
72 ภาพ ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนในไทย  1 ครั้ง11 ม.ค.56
73 ภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี ดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  3 ครั้ง11 ม.ค.56
74 ภาพ อาจารย์ ดร. สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนิเทศงานนักศึกษาปริญญาเอก  2 ครั้ง10 ม.ค.56
75 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุกัณศีล  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ทางเพื่อเข้าร่วมประชุม พลังพลเมืองสร้างธรรมาภิบาล การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 2 1 ครั้ง10 ม.ค.56
76 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยทางภูมิศาสตร์ 3 ครั้ง9 ม.ค.56
77 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อประชุมนัดหมายการชิงเผา 4 ครั้ง8 ม.ค.56
78 ภาพ อาจารย์พลภัทร เหมวรรณ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากร 4 ครั้ง7 ม.ค.56
79 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษเรื่อง  อุทกวิทยาลุ่มน้ำปิง 3 ครั้ง7 ม.ค.56
80 ภาพ อาจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร นำนักศึกษากระบวนวิชา 154275 ไปศึกษาภาคสนาม 3 ครั้ง5 ม.ค.56
81 ภาพ นางสาวเบญจมาภรณ์ ลอยมี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนสตรี 2 ครั้ง3 ม.ค.56
82 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี  สิทธิเกรียงไกร เดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานสนามในกระบวนวิชาการสร้างกรอบความคิดและวิธีวิจัยทางสังคม  1 ครั้ง3 ม.ค.56
83 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการฝึกปฏิบัติงานสนามในกระบวนวิชาการสร้างกรอบความคิดและวิธีวิจัยทางสังคม  0 ครั้ง3 ม.ค.56
84 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  1 ครั้ง28 ธ.ค.55
85 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุกัณศีล เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมตัวชี้วัดธรรมาภิบาลจังหวัด  0 ครั้ง27 ธ.ค.55
86 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน  จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนามประกอบการเรียนการสอนวิชา 166751 1 ครั้ง26 ธ.ค.55
87 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากร 0 ครั้ง26 ธ.ค.55
88 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 0 ครั้ง26 ธ.ค.55
89 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดบรรยายพิเศษประกอบการเรียนการสอนวิชา ๑๕๖๗๐๑ พหุวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่  2 ครั้ง25 ธ.ค.55
90 ภาพ งาน 100 ปี ชาตกาล นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ 3 ครั้ง24 ธ.ค.55
91 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช อาจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร และอาจารย์ ดร. นายชาคริต โชติอมรศักดิ์ เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 83 ครั้ง20 ธ.ค.55
92 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์  จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 ครั้งที่ 11  1 ครั้ง19 ธ.ค.55
93 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาประเด็นวิจัยสู่งานภาคสนาม : ประสบการณ์และความท้าทายของการลงพื้นที่งานภาคสนาม 1 ครั้ง18 ธ.ค.55
94 ภาพ  อาจารย์ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์   เดินทางไปสำรวจพื้นที่วิจัย 1 ครั้ง15 ธ.ค.55
95 ภาพ อาจารย์พลภัทร เหมวรรณ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากร  5 ครั้ง14 ธ.ค.55
96 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำนักศึกษา ออกพื้นที่ภาคสนาม   0 ครั้ง14 ธ.ค.55
97 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธืนี ดนตรี นำนักศึกษากระบวนวิชา 154275 ไปศึกษาภาคสนาม 0 ครั้ง14 ธ.ค.55
98 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนาจัดบรรยายพิเศษประกอบการเรียนการสอนวิชา ๑๕๖๗๑๓ 3 ครั้ง13 ธ.ค.55
99 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา นำนักศึกษาปริญญาโท จำนวน ๕ คน ไปศึกษาประเพณีปีใหม่ของชาวไทใหญ่ 4 ครั้ง13 ธ.ค.55
100 ภาพ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติระดับชาติ Disaster Risk Management at the National Level (DRM-NL) 281 ครั้ง13 ธ.ค.55
101 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตย  ประจำปี 2556  22 ครั้ง12 ธ.ค.55
102 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ภูมิศาสตร์คืนถิ่น 2 ครั้ง8 ธ.ค.55
103 ภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ให้การต้อนรับ  Mr. Arend Wulff, Head of the Political  Department German Embassy  281 ครั้ง7 ธ.ค.55
104 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรม สังคมศาสตร์ร่วมใจปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชันย์ 347 ครั้ง4 ธ.ค.55
105 ภาพ คณะนักศึกษาชมรมศึกษาปัญหาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  จัดกิจกรรม เยาวชนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 221 ครั้ง2 ธ.ค.55
106 ภาพ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 198 ครั้ง26 พ.ย.55
107 ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8  34 ครั้ง22 พ.ย.55
108 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17  20 ครั้ง14 พ.ย.55
109 ภาพ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) จัดกิจกรรม  วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ 51 ครั้ง14 พ.ย.55
110 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา  จัดบรรยายพิเศษประกอบการเรียนการสอนวิชา 256701 พหุวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่  37 ครั้ง13 พ.ย.55
111 ภาพ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2556  26 ครั้ง9 พ.ย.55
112 ภาพ คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 14 9 ครั้ง8 พ.ย.55
113 ภาพ คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ 3 ครั้ง8 พ.ย.55
114 ภาพ อาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ เดินทางไปสำรวจพื้นที่วิจัยในชุดโครงการวิจัย 14 ครั้ง7 พ.ย.55
115 ภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย   252 ครั้ง5 พ.ย.55
116 ภาพ ภาควิชาสตรีศึกษา จัดการเสวนาวิชาการ ชีวิตร่วม ร่วมชีวิตกับสตรีศึกษา สตรีนิยม 262 ครั้ง3 พ.ย.55
117 ภาพ คณบดีพร้อมด้วยบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 13 ครั้ง2 พ.ย.55
118 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี  เดินทางไปนำเสนอรายงานการวิจัย 3 ครั้ง1 พ.ย.55
119 ภาพ นางนฤมล น่วมอนงค์  พนักงานปฏิบติงาน พร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์ เรือนคำ และนางสาวณัฐินี สัสดี  เดินทางไปปฏิบัติงานจัดประชุม 1 ครั้ง31 ต.ค.55
120 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุกัณศีล เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลจังหวัด  1 ครั้ง31 ต.ค.55
121 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดประชุมคณบดี  3 ครั้ง31 ต.ค.55
122 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิจัยภาคสนาม  1 ครั้ง31 ต.ค.55
123 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 28 ครั้ง31 ต.ค.55
124 ภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  52 ครั้ง31 ต.ค.55
125 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุกัณศีล  เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมนโยบายสาธารณะระดับชาติและท้องถิ่น 1 ครั้ง26 ต.ค.55
126 ภาพ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   3 ครั้ง26 ต.ค.55
127 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เดินทางไปเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรดำเนินรายการ 1 ครั้ง25 ต.ค.55
128 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  วิทยาภัค ดินทางเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการจัดหาบริการทางนิเวศวิทยา  2 ครั้ง25 ต.ค.55
129 ภาพ อาจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิต  นำนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์จัดกิจกรรม ภูมิศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยบูรพา 5 ครั้ง25 ต.ค.55
130 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เดินทางเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ ตัวชี้วัดสุขภาวะทางวัฒนธรรมระดับชุมชน 11 ครั้ง25 ต.ค.55
131 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค เดินทางเข้าร่วมการประชุมในฐานะกรรมการการจัดประชุม ICIRD 1 ครั้ง24 ต.ค.55
132 ภาพ อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย และทัศนศึกษาดูงาน 4 ครั้ง24 ต.ค.55
133 ภาพ อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง เดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการวิจัย 1 ครั้ง23 ต.ค.55
134 ภาพ อาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์  เดินทางไปสำรวจพื้นที่วิจัยในชุดโครงการวิจัย 1 ครั้ง22 ต.ค.55
135 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  ปุวรัตน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัคร์ไทย ประจำปี 2555 656 ครั้ง22 ต.ค.55
136 ภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จัดสัมมนาเรื่อง การถ่วงดุลการบริหารระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 61 ครั้ง19 ต.ค.55
137 ภาพ การประชุมวิชาการสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน (Geography of ASEAN) 54 ครั้ง18 ต.ค.55
138 ภาพ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  จัดการประชุมในโครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่น (Sapan Project - CMU)  11 ครั้ง17 ต.ค.55
139 ภาพ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยให้กับนักวิจัยจากพม่า  186 ครั้ง16 ต.ค.55
140 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี GIS 75 ครั้ง16 ต.ค.55
141 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดการฝึกอบรมเยาวชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนา 55 ครั้ง15 ต.ค.55
142 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์  เดินทางเข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเสนอให้ไร่หมุนเวียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 1 ครั้ง15 ต.ค.55
143 ภาพ นางสาวกนกวรรณ สมศิริวรางกูล  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน 337 ครั้ง14 ต.ค.55
144 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดสัมมนา เรื่อง สัญชาติกับความเป็นพลเมืองอาเซียน 21 ครั้ง10 ต.ค.55
145 ภาพ อาจารย์ ดร.อาริยา เศวตามร์ พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาภรณ์ ลอยมี เดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อนำกลุ่มผู้นำสตรีไปศึกษาดูงาน 2 ครั้ง10 ต.ค.55
146 ภาพ อาจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน  สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ระดับน้ำ 2 ครั้ง10 ต.ค.55
147 ภาพ อาจารย์พลภัทร เหมวรรณ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา  วงศ์วีระพันธุ์ เดินทางเพื่อเข้าร่วมการเดินสำรวจและทำแผนที่การกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบมีส่วนร่วม 5 ครั้ง7 ต.ค.55
148 ภาพ คณะดูงานจากสถาบัน Social Policy Ecology Research Institute (SPERI) ประเทศเวียดนาม ประชุมศึกษาดูงานเพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับชุมชน กับศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ 261 ครั้ง4 ต.ค.55
149 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา อาจารย์ ดร. ปนัดดา บุณยสาระนัย และ อาจารย์ ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ  ได้รับเชิญงานจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย 21 ครั้ง1 ต.ค.55
150 ภาพ นางสาวอังศุรักษ์  พรหมสุวรรณ์  นักวิจัยสังกัดภาควิชาสตรีศึกษา  เดินทางไปอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมด้านสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 13 ครั้ง1 ต.ค.55
151 ภาพ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหารงาน  80 ครั้ง30 ก.ย.55
152 ภาพ ตารางสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 46 ครั้ง28 ก.ย.55
153 ภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดให้นักศึกษาได้นำเสนอประสบการณ์การเก็บข้อมูลภาคสนาม ให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง   6 ครั้ง28 ก.ย.55
154 ภาพ นางสาวเบญจมาภรณ์ ลอยมี เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมวางแผนการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 2 ครั้ง26 ก.ย.55
155 ภาพ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมงานศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ 191 ครั้ง26 ก.ย.55
156 ภาพ คณะสังคมศาสตร์จัดงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุงาน ประจำปี 2555  463 ครั้ง26 ก.ย.55
157 ภาพ การประชุมวิชาการ สะท้อนย้อนคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่  245 ครั้ง21 ก.ย.55
158 ภาพ ผู้แทนจากคณะสังคมศาสตร์  เข้าร่วมเสนอผลงานใน The 4th Kagawa University – Chiang Mai University Joint Symposium 2012  Healthy Aging and Sustainable Society  249 ครั้ง19 ก.ย.55
159 ภาพ สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จัดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  (ภาคพิเศษ) 16 ครั้ง16 ก.ย.55
160 ภาพ นักศึกษากระบวนวิชา 154104 ช่วยกันจัดหาวัสดุอะลูมิเนียมมาร่วมบริจาค 10 ครั้ง14 ก.ย.55
161 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมคณะ  ได้พบปะเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก Toyo University ประเทศญี่ปุ่น   227 ครั้ง14 ก.ย.55
162 ภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดเกิจกรรมสนอประสบการณ์การเก็บข้อมูลภาคสนาม 3 ครั้ง14 ก.ย.55
163 ภาพ ชมรมพุทธศิลป์ สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์  จัดกิจกรรม สดับพระธรรมเทศนา เข้าพรรษา ๒๕๕๕ 200 ครั้ง12 ก.ย.55
164 ภาพ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือจัดโครงการบริการชุมชนสัญจร: การอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ในเขตภาคเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 4 ครั้ง12 ก.ย.55
165 ภาพ ชมรมนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมแนะนำสาขาให้น้อง  3 ครั้ง12 ก.ย.55
166 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรม แนะนำสาขาการเรียนการสอน 14 ครั้ง12 ก.ย.55
167 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชมรมศึกษาปัญหาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์  จัดกิจกรรม เส้นทางสู่ฝัน (คนบันดาลใจ) 309 ครั้ง5 ก.ย.55
168 ภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมนำเสนอประสบการณ์การเก็บข้อมูลภาคสนาม 4 ครั้ง5 ก.ย.55
169 ภาพ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือจัดโครงการบริการชุมชนสัญจร: การอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ในเขตภาคเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 7 ครั้ง5 ก.ย.55
170 ภาพ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เข้าร่วมสังเกตการณ์และประชุมเชิงปฏิบัติการ งานรณรงค์ ด้านสิทธิสถานะบุคคล คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 8 ครั้ง4 ก.ย.55
171 ภาพ นางสาวอังศุรักษ์  พรหมสุวรรณ์  เดินทางไปปฎิบัติงานเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง1 ก.ย.55
172 ภาพ เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ Politics of Transnational Investment of Mega Projects in Burma  0 ครั้ง31 ส.ค.55
173 ภาพ นายอานนท์ พลแหลม นายกสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ จากเวทีประกาศรางวัลเชิดชูเกียรตินักรณรงค์งดเหล้าแห่งปี  STOPDRINK AWARD  387 ครั้ง31 ส.ค.55
174 ภาพ อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ชยา วรรธนะภูติ  เดินทางไปปฏิบัติงานนำนักศึกษาศึกษาภาคสนาม  6 ครั้ง29 ส.ค.55
175 ภาพ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน The 6th Chiang Mai University International Day 242 ครั้ง29 ส.ค.55
176 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน 103 ปีชาตกาล ศ.ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย  67 ครั้ง29 ส.ค.55
177 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรม พี่น้อง Soc Anp ตอบแทนเพื่อสังคม  419 ครั้ง29 ส.ค.55
178 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนามประกอบการเรียนการสอนวิชา 154104 (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)  25 ครั้ง29 ส.ค.55
179 ภาพ ขอเชิญร่วมงาน Unity in Diversity, Different but not Divisive 8 ครั้ง28 ส.ค.55
180 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรม ความรักอยู่รอบตัวเรา (Love is all around)  508 ครั้ง26 ส.ค.55
181 ภาพ นางสาวเทพนิภา ยาศรี ชั้นปี 4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสื่อพลเมือง พลังสื่อมือสมัครใจ 376 ครั้ง25 ส.ค.55
182 ภาพ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ จัดงานเปิดตัวโครงการ  ประชาธิปไตยกับท้องถิ่น ปีที่ 2 257 ครั้ง24 ส.ค.55
183 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี  สิทธิเกรียงไกร   เดินทางเข้าร่วมโครงการการศึกษาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ 1 ครั้ง23 ส.ค.55
184 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับฝึกอบรมหลักสูตร International Law  จากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 474 ครั้ง23 ส.ค.55
185 ภาพ ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ 3 ครั้ง22 ส.ค.55
186 ภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดบรรยายพิเศษ  9 ครั้ง22 ส.ค.55
187 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4 ครั้ง22 ส.ค.55
188 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา  จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ  ลิเกวิก คนจนเมือง และการประกอบสร้างชุมชนท่ามกลางชีวิตร่วมสมัยในกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง22 ส.ค.55
189 ภาพ รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน และอาจารย์ชยา วรรธนะภูติ  นำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนาม  51 ครั้ง22 ส.ค.55
190 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ปุวรัตน์ เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมด้านกระบวนการยุติธรรม 424 ครั้ง21 ส.ค.55
191 ภาพ คณะการสื่อสารมวลชนร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (THAI PBS) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพลเมือง เยาวชน ม.เชียงใหม่ 400 ครั้ง18 ส.ค.55
192 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อ นำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนามที่จังหวัดน่าน 22 ครั้ง18 ส.ค.55
193 ภาพ อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง เดินทางไปร่วมประชุม 2 ครั้ง17 ส.ค.55
194 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพไทยกัมพูชา ครั้งที่ 2   19 ครั้ง16 ส.ค.55
195 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555 8 ครั้ง15 ส.ค.55
196 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ เดินทางไปราชการ เพื่อร่วมประชุม สรุปผลการศึกษาวิจัยการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นหมอนวดแผนไทย  5 ครั้ง15 ส.ค.55
197 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเป็นผู้วิจารณ์โครงการวิจัย 25 ครั้ง15 ส.ค.55
198 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  Ahom Language and Cultural Revival 57 ครั้ง15 ส.ค.55
199 ภาพ อาจารย์ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง14 ส.ค.55
200 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุกัณศีล เดินทางเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง10 ส.ค.55
201 ภาพ สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จัดโครงการ SLUSE รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 9 ครั้ง10 ส.ค.55
202 ภาพ อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน เดินทางไปนำเสนอโครงร่างการวิจัย 1 ครั้ง8 ส.ค.55
203 ภาพ สาขาวิชาไทยศึกษา จัดโครงการเปิดบ้านไทยศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 5 ครั้ง8 ส.ค.55
204 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Field School Training 5 ครั้ง2 ส.ค.55
205 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)  จัดโครงการศึกษาพื้นที่เพื่อใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามครั้งที่ 6 32 ครั้ง2 ส.ค.55
206 ภาพ ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์และบริเวณพื้นที่อาคาร 3 อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ 67 ครั้ง30 ก.ค.55
207 ภาพ อาจารย์ ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อ นำนักศึกษากระบวนวิชา 154483 ไปศึกษาภาคสนาม 14 ครั้ง28 ก.ค.55
208 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายเทียนพรรษา 15 ครั้ง27 ก.ค.55
209 ภาพ การสัมมนา 2nd ICIRD Towards an ASEAN Economic Community (AEC) : Prospects, Challenges and Paradoxes in Development, Governance and Human Security 7 ครั้ง26 ก.ค.55
210 ภาพ ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 40 ครั้ง26 ก.ค.55
211 ภาพ นางสาวจิราพร บ่างศรีวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาไทยศึกษา ได้รับการประกาศรายชื่อ เป็นผู้ชนะการประกวดเรียงความจัดโดยกรมอาเซียน 65 ครั้ง26 ก.ค.55
212 ภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ จะจัดบรรยายพิเศษ 19 ครั้ง25 ก.ค.55
213 ภาพ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากร 1 ครั้ง23 ก.ค.55
214 ภาพ นางนฤมล น่วมอนงค์ เดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อเข้าร่วมอบรม เรื่อง Sub-grant Management Training 5 ครั้ง23 ก.ค.55
215 ภาพ นางสาวณัฐินี สัสดี เพื่อเข้าร่วมอบรม เรื่อง Sub-grant Management Training  2 ครั้ง23 ก.ค.55
216 ภาพ สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จัดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 2 ครั้ง21 ก.ค.55
217 ภาพ รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน ทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนามที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  0 ครั้ง21 ก.ค.55
218 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง  ทิศทางและแนวโน้มของภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมต่อประชาคมอาเซียน 2 ครั้ง20 ก.ค.55
219 ภาพ อาจารย์ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน  สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2 ครั้ง20 ก.ค.55
220 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันกับการเลือกประเด็นการศึกษาทางภูมิศาสตร์ 5 ครั้ง19 ก.ค.55
221 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555  13 ครั้ง19 ก.ค.55
222 ภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จัดพิธีรับมอบลานเอนกประสงค์ จาก คุณสมชาย กุละปาลานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 14 ครั้ง18 ก.ค.55
223 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานภาคสนาม: จากพี่ปี 4 สู่ น้องปี 3 8 ครั้ง18 ก.ค.55
224 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ 5 ครั้ง18 ก.ค.55
225 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อ ไปเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำชุมชนที่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการหมอกควันและไฟป่า 1 ครั้ง18 ก.ค.55
226 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  Local Movement: การเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่น 44 ครั้ง18 ก.ค.55
227 ภาพ อาจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากร  3 ครั้ง17 ก.ค.55
228 ภาพ อาจารย์พลภัทร เหมวรรณ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากร  3 ครั้ง17 ก.ค.55
229 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อประชุมหารือการจัดทำร่างข้อเสนอนโยบายประเด็นการจัดการปัญหาหหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 ครั้ง17 ก.ค.55
230 ภาพ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานหลักสูตรด้านไทยศึกษา   7 ครั้ง17 ก.ค.55
231 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Politics of Subjective Experience: A New Phase of Social Movements”  2 ครั้ง13 ก.ค.55
232 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อประชุมงานวิจัย 2 ครั้ง12 ก.ค.55
233 ภาพ อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง เดินทางไปนำเสนอผลการวิจัย 29 ครั้ง11 ก.ค.55
234 ภาพ อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์  เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการวิจัยการพัฒนาแบบจำลองภูมิอากาศ 4 ครั้ง10 ก.ค.55
235 ภาพ อาจารย์พลภัทร เหมวรรณ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อ เป็นวิทยากร  36 ครั้ง6 ก.ค.55
236 ภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ไอซีที (ITSC MEMO BOX) 17 ครั้ง5 ก.ค.55
237 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ รับการประเมินและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัย  22 ครั้ง5 ก.ค.55
238 ภาพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ ที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์    79 ครั้ง4 ก.ค.55
239 ภาพ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ คูคลองสะอาดใส  13 ครั้ง4 ก.ค.55
240 ภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานคู่ขนาน (Shadow Report) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 75 ครั้ง2 ก.ค.55
241 ภาพ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์  14 ครั้ง2 ก.ค.55
242 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี โครงการแนะแนวเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 4 ครั้ง1 ก.ค.55
243 ภาพ อาจารย์พลภัทร เหมวรรณ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อ เป็นวิทยากร 1 ครั้ง30 มิ.ย.55
244 ภาพ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ministry of Health, The Republic of the Union of Myanmar  16 ครั้ง29 มิ.ย.55
245 ภาพ โครงการสัมมนากระชับสัมพันธ์นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรนานาชาติ 12 ครั้ง29 มิ.ย.55
246 ภาพ สักการะพระธาตุ ฉลองสังคมศาสตร์ 48 ปี 198 ครั้ง25 มิ.ย.55
247 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมเตียมการจัดทำข้อเสนอนโยบายสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  2 ครั้ง22 มิ.ย.55
248 ภาพ อาจารย์ชยา วรรธนภูติ  สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1 ครั้ง22 มิ.ย.55
249 ภาพ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานนิช พร้อมด้วยอาจารย์ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร และอาจารย์พลภัทร เหมวรรณ เดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการปันความรู้สู่ท้องถิ่น  0 ครั้ง22 มิ.ย.55
250 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์  จัดโครงการปันความรู้สู่ท้องถิ่น  0 ครั้ง22 มิ.ย.55
251 ภาพ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี 106 ครั้ง22 มิ.ย.55
252 ภาพ อาจารย์ชาคริต โชติอมรศักดิ์   เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 ครั้ง21 มิ.ย.55
253 ภาพ เทศบาลทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย 0 ครั้ง20 มิ.ย.55
254 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษา  0 ครั้ง20 มิ.ย.55
255 ภาพ เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์อัตรากำลัง(ไฟล์ excel ) 32 ครั้ง20 มิ.ย.55
256 ภาพ เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์อัตรากำลัง(ไฟล์ PDF ) 38 ครั้ง20 มิ.ย.55
257 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ปุวรัตน์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เดินทางไปเป็นวิทยากรการจัดอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 ครั้ง19 มิ.ย.55
258 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว  สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เดินทางเข้าร่วมประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่  0 ครั้ง18 มิ.ย.55
259 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุกัณศีล เดินทางเป็นวิทยากรและผู้เขียนบทความ การประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4  0 ครั้ง18 มิ.ย.55
260 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค  เข้าร่วมการประชุมสังคมวิทยาระดับชาติครั้งที่ 4  2 ครั้ง18 มิ.ย.55
261 ภาพ อาจารย์วิจิตร ประพงษ์ เข้าร่วมประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4 1 ครั้ง18 มิ.ย.55
262 ภาพ อาจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์  เดินทางเข้าร่วมประชุมวิจารณ์โครงร่างงานวิจัยของกลุ่มวิจัยมโนทัศน์พหุวัฒนธรรมนิยมในฐานะผู้วิจารณ์งานวิจัยฉบับร่าง  2 ครั้ง16 มิ.ย.55
263 ภาพ แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ควบคู่การประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 13 ครั้ง16 มิ.ย.55
264 ภาพ คณะสังคมศาสตร์จะร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2555 4 ครั้ง14 มิ.ย.55
265 ภาพ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงการ Burma Concern จัดเสวนาในหัวข้อ จับตาปฏิรูปการเมืองพม่า  4 ครั้ง14 มิ.ย.55
266 ภาพ เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง  17 ครั้ง12 มิ.ย.55
267 ภาพ กิจกรรมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 1 ครั้ง8 มิ.ย.55
268 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา  จัดโครงการการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ ๑ 5 ครั้ง7 มิ.ย.55
269 ภาพ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์การศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 61 ครั้ง31 พ.ค.55
270 ภาพ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์การศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 70 ครั้ง31 พ.ค.55
271 ภาพ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ในระดับคณะฯ 64 ครั้ง30 พ.ค.55
272 ภาพ โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 38 ครั้ง28 พ.ค.55
273 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ปุวรัตน์  เดินทางไปราชการ 41 ครั้ง19 พ.ค.55
274 ภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ 26 ครั้ง16 พ.ค.55
275 ภาพ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 67  65 ครั้ง15 พ.ค.55
276 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจส่งผลงานประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมการประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14  3 ครั้ง15 พ.ค.55
277 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สัมมนาการเสนอหัวข้อและประเด็นวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ครั้งที่ 2)  41 ครั้ง15 พ.ค.55
278 ภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “สังคม วัฒนธรรม ภาคเหนือของไทย 16 ครั้ง14 พ.ค.55
279 ภาพ สัมมนานักกิจกรรมนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555  18 ครั้ง12 พ.ค.55
280 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อไปศึกษาพื้นที่ศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท  26 ครั้ง11 พ.ค.55
281 ภาพ ขอเชิญนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระบบกลาง (Admission) เข้ารับการคัดเลือกให้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ  2 ครั้ง10 พ.ค.55
282 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์จำนวน 9 โครงการ 6 ครั้ง10 พ.ค.55
283 ภาพ โครงการช่วยเหลือผู้ว่างงาน  8 ครั้ง10 พ.ค.55
284 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง8 พ.ค.55
285 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุกัณศีล เดินทางไปราชการ 0 ครั้ง8 พ.ค.55
286 ภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองจัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ ๑๒  18 ครั้ง5 พ.ค.55
287 ภาพ อาจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์  เดินทางเข้าร่วมการประชุม  35 ครั้ง2 พ.ค.55
288 ภาพ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 7 ครั้ง1 พ.ค.55
289 ภาพ อาจารย์ พลภัทร เหมวรรณ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากร 31 ครั้ง1 พ.ค.55
290 ภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง  จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส  20 ครั้ง28 เม.ย.55
291 ภาพ สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จัดพิธีทำบุญและรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส  13 ครั้ง28 เม.ย.55
292 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555  23 ครั้ง27 เม.ย.55
293 ภาพ น.ส.อังศุรักษ์ พรหมสุวรรณ์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย”   (ครั้งที่ 6 ) 5 ครั้ง26 เม.ย.55
294 ภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 16 ครั้ง26 เม.ย.55
295 ภาพ อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง เดินทางไปประชุมโครงการและเก็บข้อมูลภาคสนาม 2 ครั้ง25 เม.ย.55
296 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโส 7 ครั้ง25 เม.ย.55
297 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศุทธินี ดนตรี สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง23 เม.ย.55
298 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปนำเสนอผลการวิจัย  2 ครั้ง23 เม.ย.55
299 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จัดโครงการสืบสานประเพณีดำหัวปี๋ใหม่เมือง 56 ครั้ง23 เม.ย.55
300 ภาพ อาจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร เดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจงานนักศึกษาฝึกงาน  42 ครั้ง23 เม.ย.55
301 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 3/2555  1 ครั้ง20 เม.ย.55
302 ภาพ การประชุมเพื่อหารือ รายละเอียดของการจัดเตรียมงานพิธีดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะสังคมศาสตร์  3 ครั้ง20 เม.ย.55
303 ภาพ ขอเชิญเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี  3 ครั้ง18 เม.ย.55
304 ภาพ อาจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย  เดินทางเก็บข้อมูลภาคสนาม   0 ครั้ง16 เม.ย.55
305 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ครั้ง13 เม.ย.55
306 ภาพ อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง  เดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม  1 ครั้ง11 เม.ย.55
307 ภาพ คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสังคมศาสตร์ 61 ครั้ง11 เม.ย.55
308 ภาพ ใบสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสังคมศาสตร์ 14 ครั้ง11 เม.ย.55
309 ภาพ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีเลือกตั้งกก.สรรหาคณบดี 6 กันยายน 2554 17 ครั้ง11 เม.ย.55
310 ภาพ ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการสรรหาคณบดี 8 สิงหาคม 2554 17 ครั้ง11 เม.ย.55
311 ภาพ อาจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย เดินทางเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ชายแดนระหว่างอำเภอแม่สาย  2 ครั้ง10 เม.ย.55
312 ภาพ เอกสารการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ที่มีการปรับเปลี่ยนของ สกอ. สมศ. และการกรอกข้อมูลพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555  5 ครั้ง10 เม.ย.55
313 ภาพ วีดีโอประกอบการสัมมนา Module 13 Business Excellence Framework 8 ครั้ง10 เม.ย.55
314 ภาพ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและการเรียนวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 37 ครั้ง10 เม.ย.55
315 ภาพ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วม โครงการ Samsung Asia Elite 2012 65 ครั้ง10 เม.ย.55
316 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร เข้าร่วมคณะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเทือกเขาภูพาน  0 ครั้ง8 เม.ย.55
317 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 13  25 ครั้ง6 เม.ย.55
318 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ทางเพื่อนำนักศึกษาเข้าศึกษาพื้นที่การฝึกภาคสนาม  30 ครั้ง5 เม.ย.55
319 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์  เดินทางเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ  17 ครั้ง3 เม.ย.55
320 ภาพ สัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน 4 ครั้ง29 มี.ค.55
321 ภาพ อาจารย์ ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 10  17 ครั้ง28 มี.ค.55
322 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเป็นวิทยากรการจัดประชุมทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10  2 ครั้ง28 มี.ค.55
323 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 10   10 ครั้ง28 มี.ค.55
324 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว  9 ครั้ง28 มี.ค.55
325 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 10  6 ครั้ง28 มี.ค.55
326 ภาพ อาจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล ทางเพื่อเข้าร่วมอภิปรายในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 10  26 ครั้ง28 มี.ค.55
327 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ เดินทางเพื่อเป็นวิทยากรและร่วมอภิปรายในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 10 20 ครั้ง28 มี.ค.55
328 ภาพ อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง ทางไปเป็นวิทยากรในการประชุมทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 10 15 ครั้ง28 มี.ค.55
329 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเป็นวิทยากรกิจกรรมการประชุมวิชาการ 1 ครั้ง22 มี.ค.55
330 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ ได้เรับเชิญป็นกรรมการการทบทวน และประเมินโครงการนวดตาบอด 3 ครั้ง22 มี.ค.55
331 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปปฏิบัตงานเพื่อไปดูพื้นที่ศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท  3 ครั้ง22 มี.ค.55
332 ภาพ อาจารย์พลภัทร เหมวรรณ เดินทางเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา 28 ครั้ง22 มี.ค.55
333 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม คณะสังคมศาสตร์สะอาดร่มรื่นเขียวขจี 4 ครั้ง21 มี.ค.55
334 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปนำเสนอผลการวิจัย 4 ครั้ง19 มี.ค.55
335 ภาพ อาจารย์ชยา วรรธนะภูติ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าดูงานและร่วมฝึกหัดการใช้งานผลการคาดการณ์ภูมิอากาศอนาคตฯ 2 ครั้ง19 มี.ค.55
336 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปนำเสนอผลการวิจัย  36 ครั้ง19 มี.ค.55
337 ภาพ นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชน 1 ครั้ง16 มี.ค.55
338 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว  เดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมจัดงานแฟร์ทุนวิจัยนักศึกษา 2 ครั้ง15 มี.ค.55
339 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อประชุมการลดปริมาณเชื้อเพลิงฯ 1 ครั้ง15 มี.ค.55
340 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม 1 ครั้ง14 มี.ค.55
341 ภาพ อาจารย์ ดร. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนาม 2 ครั้ง14 มี.ค.55
342 ภาพ อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง ทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม  0 ครั้ง13 มี.ค.55
343 ภาพ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  1 ครั้ง9 มี.ค.55
344 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย 22 ครั้ง9 มี.ค.55
345 ภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554  2 ครั้ง8 มี.ค.55
346 ภาพ ขอความร่วมมือในการป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย 6 ครั้ง6 มี.ค.55
347 ภาพ แบบแสดงความต้องการกรอบอัตราฯ 2556-2558 10 ครั้ง6 มี.ค.55
348 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมเรื่อง Public Policy Analysis Workshop 20 ครั้ง3 มี.ค.55
349 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์  เดินทางเข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11  37 ครั้ง3 มี.ค.55
350 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มช. 3 ครั้ง24 ก.พ.55
351 ภาพ การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555-2557  6 ครั้ง24 ก.พ.55
352 ภาพ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  260 ครั้ง23 ก.พ.55
353 ภาพ ขอแสดงความยินดีกับลูกจ้างประจำคณะสังคมศาสตร์ 39 ครั้ง23 ก.พ.55
354 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาผู้รับทุนโครงการสะพาน 5 ครั้ง23 ก.พ.55
355 ภาพ คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 9 ครั้ง22 ก.พ.55
356 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร เข้าร่วมประชุม ณ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  15 ครั้ง16 ก.พ.55
357 ภาพ อาจารย์ ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์  เดินทางเข้าร่วมประชุม 23 ครั้ง15 ก.พ.55
358 ภาพ อาจารย์ ดร.มุกดาวรรณ  ศักดิ์บุญ  สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา เดินทางไปปฏิบัติงานนำนักศึกษาศึกษาภาคสนาม  30 ครั้ง15 ก.พ.55
359 ภาพ ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58 ครั้ง13 ก.พ.55
360 ภาพ รองศาสตราจารย์ พวงเพชร์ ธนสิน พร้อมด้วยอาจารย์ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน และอาจารย์ชยา วรรธนะภูติ  เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษา ไปศึกษาภาคสนามที่จังหวัดแพร่  60 ครั้ง11 ก.พ.55
361 ภาพ รองศาสตราจารย์ พวงเพชร์ ธนสิน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน และอาจารย์ชยา วรรธนะภูติ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนามที่ดอยอินทนนท์  42 ครั้ง8 ก.พ.55
362 ภาพ อาจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อประสานงานศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  9 ครั้ง7 ก.พ.55
363 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ อำเภอจอมทอง  5 ครั้ง7 ก.พ.55
364 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปีของสถาบันในหัวเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ ฯ 3 ครั้ง7 ก.พ.55
365 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุกัณศีล ทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลการวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ  4 ครั้ง5 ก.พ.55
366 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จัดบรรยายพิเศษ 38 ครั้ง1 ก.พ.55
367 ภาพ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  29 ครั้ง1 ก.พ.55
368 ภาพ ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2555 25 ครั้ง30 ม.ค.55
369 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กยศ.  ไปลงนามในแบบยืนยันการกู้ยืมเงิน 10 ครั้ง30 ม.ค.55
370 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์  เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก  7 ครั้ง30 ม.ค.55
371 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 6  5 ครั้ง30 ม.ค.55
372 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา 2 ครั้ง30 ม.ค.55
373 ภาพ บริษัท พรีไซซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง 8 ครั้ง30 ม.ค.55
374 ภาพ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดการประชุมวิชาการ (Sapan Project) ระดับชาติครั้งที่ 1 11 ครั้ง28 ม.ค.55
375 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อประชุม 2 ครั้ง27 ม.ค.55
376 ภาพ อาจารย์ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนาม 12 ครั้ง27 ม.ค.55
377 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ประจำปี 2555 2 ครั้ง26 ม.ค.55
378 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์  เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  4 ครั้ง26 ม.ค.55
379 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ ทางเพื่อเป็นองค์ปาฐกในงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม 2 ครั้ง26 ม.ค.55
380 ภาพ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมอภิปรายเพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อการแข่งขัน ASEAN towards 2015 49 ครั้ง25 ม.ค.55
381 ภาพ รับสมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2555  45 ครั้ง25 ม.ค.55
382 ภาพ รับสมัครนักเรียนเข้าพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555  5 ครั้ง25 ม.ค.55
383 ภาพ  มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2554  0 ครั้ง25 ม.ค.55
384 ภาพ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน 38 ครั้ง25 ม.ค.55
385 ภาพ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด รับสมัครนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน 61 ครั้ง25 ม.ค.55
386 ภาพ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงาน  33 ครั้ง25 ม.ค.55
387 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย  3 ครั้ง24 ม.ค.55
388 ภาพ อาจารย์ทวี ชัยพิมลผลิน เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SAR ตามเกณฑ์ ASEAN-IQA  2 ครั้ง24 ม.ค.55
389 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมสัมมนาการเสนอหัวข้อและประเด็นวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ครั้งที่ 1) 2 ครั้ง23 ม.ค.55
390 ภาพ อาจารย์ชยา วรรธนะภูติ  เดินทางไปเป็นวิทยากร  14 ครั้ง23 ม.ค.55
391 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2/2555  2 ครั้ง22 ม.ค.55
392 ภาพ อาจารย์ ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ พร้อมด้วย อาจารย์พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ เดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อนำนักศึกษาออกภาคสนาม  1 ครั้ง20 ม.ค.55
393 ภาพ กำหนด วันรายงานตัว วันซ้อมฯ และวันพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 46 64 ครั้ง20 ม.ค.55
394 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ปุวรัตน์ เดินทางไปเป็นวิทยากร 2 ครั้ง19 ม.ค.55
395 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี ดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อประชุมงานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมการชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชิ้อเพลิง  1 ครั้ง18 ม.ค.55
396 ภาพ นางสาวอังศุรักษ์  พรหมสุวรรณ์ เดินทางไปสัมภาษณ์อาสาสมัครกฎหมาย  0 ครั้ง18 ม.ค.55
397 ภาพ อาจารย์ ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์  สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนาม 41 ครั้ง14 ม.ค.55
398 ภาพ อาจารย์ชยกฤต ม้าลำพอง เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการ Asian Conference on Remote Sensing 2012 ครั้งที่ 1/2555  6 ครั้ง13 ม.ค.55
399 ภาพ สาขาวิชาไทยศึกษา  จัดโครงการ กิจกรรมเครือข่ายอาณาบริเวณศึกษา ครั้งที่ 1  37 ครั้ง13 ม.ค.55
400 ภาพ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการคณะสังคมศาสตร์  3 ครั้ง11 ม.ค.55
401 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา โครงการฝึกปฏิบัติการทำงานสนามในงานวิจัยด้านชาติพันธุ์  4 ครั้ง11 ม.ค.55
402 ภาพ กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 11 ครั้ง11 ม.ค.55
403 ภาพ กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 4 ครั้ง11 ม.ค.55
404 ภาพ อาจารย์ชยกฤต ม้าลำพอง เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 5 ครั้ง9 ม.ค.55
405 ภาพ  อาจารย์ ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนคร สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนาม 24 ครั้ง7 ม.ค.55
406 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์   เดินทางเข้าร่วมประชุมและปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 10/2554  8 ครั้ง6 ม.ค.55
407 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program 15 ครั้ง5 ม.ค.55
408 ภาพ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554 8 ครั้ง5 ม.ค.55
409 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ในสังคมไร้พรมแดน 2 ครั้ง5 ม.ค.55
410 ภาพ รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 13 ครั้ง5 ม.ค.55
411 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร  เดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการฟื้นฟูชีวิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย  9 ครั้ง23 ธ.ค.54
412 ภาพ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เดินทางเก็บข้อมูลภาคสนาม 3 ครั้ง23 ธ.ค.54
413 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนาม 9 ครั้ง21 ธ.ค.54
414 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 7 ครั้ง21 ธ.ค.54
415 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์  วิทยาภัค  เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ  5 ครั้ง20 ธ.ค.54
416 ภาพ คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  3 ครั้ง19 ธ.ค.54
417 ภาพ คณบดี พร้อมด้วยเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบริหารธุรกิจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 20 8 ครั้ง19 ธ.ค.54
418 ภาพ ภาควิชาสตรีศึกษา จัดเสวนาวิชาการ และ  เปิดตัววารสารสตรีนิยมไทย จุดยืน ปีที่ 5 3 ครั้ง17 ธ.ค.54
419 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดการสัมมนาระดมความคิด ทิศทางการศึกษาวิจัย ประเด็นปัญหาที่ท้าทาย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 ครั้ง16 ธ.ค.54
420 ภาพ โครงการสัมมนากระชับสัมพันธ์นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรนานาชาติ 0 ครั้ง16 ธ.ค.54
421 ภาพ ต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 8 ครั้ง14 ธ.ค.54
422 ภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2554 4 ครั้ง14 ธ.ค.54
423 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ท่องเที่ยว  ป่า และพลังงาน 8 ครั้ง14 ธ.ค.54
424 ภาพ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิต  4 ครั้ง14 ธ.ค.54
425 ภาพ นางสาวนิตยา  วงศ์วีระพันธุ์ เดินทางเพื่อไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานโครงการในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง14 ธ.ค.54
426 ภาพ อาจารย์ ดร.ปนัดดา  บุณยสาระนัย  เดินทางออกเก็บข้อมูลภาคสนาม 3 ครั้ง12 ธ.ค.54
427 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนาม 4 ครั้ง10 ธ.ค.54
428 ภาพ อาจารย์ชยกฤต ม้าลำพอง เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อจัดการประชุมประชาพิจารณ์ในโครงการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม  2 ครั้ง9 ธ.ค.54
429 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและสนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ครั้งที่ 2 3 ครั้ง9 ธ.ค.54
430 ภาพ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง กำเนิดรูปแบบเครื่องมือหินในเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 1 20 ครั้ง9 ธ.ค.54
431 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน  จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม 2 ครั้ง8 ธ.ค.54
432 ภาพ นายกรภัทร์  บุญเรือนยา  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2 ครั้ง7 ธ.ค.54
433 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ   เดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาพื้นที่เพื่อใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามครั้งที่ 4 4 ครั้ง7 ธ.ค.54
434 ภาพ นางสาวเบญจมาภรณ์ ลอยมี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย 2 ครั้ง6 ธ.ค.54
435 ภาพ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนาม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ 6 ครั้ง5 ธ.ค.54
436 ภาพ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เดินทางไปราชการ เพื่อถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวลื้อ 6 ครั้ง4 ธ.ค.54
437 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวามหาราช 3 ครั้ง2 ธ.ค.54
438 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดการประชุม เรื่อง Sedentism in the Mekong Region (Thailand/Laos): Mobility and Heritage in a Long Term Perspective 11 ครั้ง1 ธ.ค.54
439 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 7 ครั้ง30 พ.ย.54
440 ภาพ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน   55 ครั้ง30 พ.ย.54
441 ภาพ ภาควิชาสตรีศึกษาฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 5 ครั้ง29 พ.ย.54
442 ภาพ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา  1 ปี หลังการเลือกตั้งพม่า  สถานการณ์การเมืองและชนกลุ่มน้อย  51 ครั้ง29 พ.ย.54
443 ภาพ สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย จัดสัมมนาขับเคลื่อนการทำโครงร่างการค้นคว้าวิจัยแบบอิสระ (IS)  2 ครั้ง26 พ.ย.54
444 ภาพ  นางสาวประเทือง เตจ๊ะราษฎร์ เข้าร่วมการสัมมนา  ในหัวข้อ  Update ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 ครั้ง26 พ.ย.54
445 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว เดินทางไปปฏิบัติเข้าร่วมการประชุมระดับภาคเหนือครั้งที่ 2 2 ครั้ง26 พ.ย.54
446 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา นำนักศึกษา ออกพื้นที่ภาคสนาม 3 ครั้ง25 พ.ย.54
447 ภาพ นางธัญรัศม์  สิทธิสวน และ นางสาวศรัญญา  มังเทศ   เข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ การบริหารทางการเงินเพื่อป้องกันการทุจริต โดยใช้ระบบบัญชี 1 ครั้ง25 พ.ย.54
448 ภาพ นางสาวมลิวัลย์  เสนาวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวอังศุรักษ์ พรหมสุวรรณ์  นักวิจัย สังกัด ภาควิชาสตรีศึกษา เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล 1 ครั้ง24 พ.ย.54
449 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำนักศึกษา ออกพื้นที่ภาคสนาม 1 ครั้ง24 พ.ย.54
450 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ มลายูมุสลิมกับรัฐไทยในสภาวะยกเว้น 11 ครั้ง24 พ.ย.54
451 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา 3 ครั้ง23 พ.ย.54
452 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี  เชียงทอง  เดินทางเข้าเก็บข้อมูลงานวิจัย 1 ครั้ง22 พ.ย.54
453 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2 ครั้ง22 พ.ย.54
454 ภาพ นางนฤมล น่วมอนงค์ และนางสาวนงลักษณ์ เรือนคำ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นล่าม 3 ครั้ง21 พ.ย.54
455 ภาพ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เดินทางเก็บข้อมูลภาคสนาม 2 ครั้ง18 พ.ย.54
456 ภาพ อาจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว เดินทางเป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  19 ครั้ง16 พ.ย.54
457 ภาพ วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  92 ครั้ง16 พ.ย.54
458 ภาพ สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 4 ครั้ง15 พ.ย.54
459 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี จัดโครงการกิจกรรมเสริมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554  2 ครั้ง14 พ.ย.54
460 ภาพ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง 11 ครั้ง14 พ.ย.54
461 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 5 ครั้ง10 พ.ย.54
462 ภาพ ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที คณะสังคมศาสตร์  ใช้สิทธิ์สรรหากรรมการดำเนินการ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  5 ครั้ง10 พ.ย.54
463 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ การจัดทำสื่อรายงานวิกฤตอุทกภัยภาคกลางของไทย ปี 2554 6 ครั้ง9 พ.ย.54
464 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร เดินทางสำรวจข้อมูล 3 ครั้ง9 พ.ย.54
465 ภาพ ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมกันจัดทำซุ้มประตูป่า กระทงใบตอง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2554 77 ครั้ง8 พ.ย.54
466 ภาพ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ผู้มีจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการทำก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย (EM Ball) 74 ครั้ง2 พ.ย.54
467 ภาพ ประกาศผลการคัดเลือกทุนวิจัย โครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่น รอบที่ 1 73 ครั้ง31 ต.ค.54
468 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ประจำปี 2554 57 ครั้ง27 ต.ค.54
469 ภาพ อาจารย์ชยา วรรธนะภูติ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เกาะสมุย 47 ครั้ง25 ต.ค.54
470 ภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11 /2554 14 ครั้ง25 ต.ค.54
471 ภาพ วันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม Research Path to Social Development and Responsibility 15 ครั้ง24 ต.ค.54
472 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2554 6 ครั้ง23 ต.ค.54
473 ภาพ อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง เดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม  8 ครั้ง22 ต.ค.54
474 ภาพ คณบดี บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554  34 ครั้ง21 ต.ค.54
475 ภาพ ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 28 ครั้ง21 ต.ค.54
476 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554  8 ครั้ง19 ต.ค.54
477 ภาพ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 23  33 ครั้ง18 ต.ค.54
478 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายสรุปภาพรวมการประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4 14 ครั้ง18 ต.ค.54
479 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาวิชาการนักศึกษาปริญญาตรี เติมประสบการณ์ร่วมงานวิชาการ SOC-ANP ระดับชาติ 3 ครั้ง17 ต.ค.54
480 ภาพ นางสาวมลิวัลย์ เสนาวงษ์และนางสาวอังศุรักษ์ พรหมสุวรรณ์ เดินทางไปร่วมการประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4   2 ครั้ง17 ต.ค.54
481 ภาพ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เดิทางเก็บข้อมูลภาคสนามตามโครงการวิจัย Civiling Across Borders: Christian Propagation among Hmong in Mainland Southeast Asia  5 ครั้ง13 ต.ค.54
482 ภาพ การประชุมเพื่อรับฟังแผนการทำงานตามโครงการ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์  11 ครั้ง12 ต.ค.54
483 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุกัณศีล  และอาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุม University-lead Grants National Meeting ครั้งที่ 2 7 ครั้ง12 ต.ค.54
484 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบปีที่ 33 7 ครั้ง11 ต.ค.54
485 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเดินทางเป็นวิทยากรการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 13 10 ครั้ง10 ต.ค.54
486 ภาพ การประชุมชี้แจงเรื่องการปรับระดับชั้น/เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ คณะสังคมศาสตร์ 10 ครั้ง7 ต.ค.54
487 ภาพ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม   40 ครั้ง7 ต.ค.54
488 ภาพ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2554 26 ครั้ง7 ต.ค.54
489 ภาพ กำหนด วัน เวลา กระบวนวิชา และสถานที่สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของคณะสังคมศาสตร์ 138 ครั้ง5 ต.ค.54
490 ภาพ กำหนด วัน เวลา กระบวนวิชา และสถานที่สอบ ระดับปริญญาโท 95 ครั้ง5 ต.ค.54
491 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงกร  เข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 8 ครั้ง4 ต.ค.54
492 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ  สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เดินทางเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สังคมไทยในสมัยปัจจุบัน 11 ครั้ง4 ต.ค.54
493 ภาพ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 4 : แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านธุรการ  8 ครั้ง30 ก.ย.54
494 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2554 3 ครั้ง29 ก.ย.54
495 ภาพ จัดสัมมนาเรื่อง มติครม.วันที่ 3 สิงหาคมกับสิทธิการอยู่อาศัยของกะเหรี่ยงดั้งเดิมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 32 ครั้ง28 ก.ย.54
496 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแก่บุคลากรที่จะเกษียณอายุงาน ในสิ้นปีงบประมาณ 2554 38 ครั้ง28 ก.ย.54
497 ภาพ คณะสังคมศาสตร์  ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.)   15 ครั้ง27 ก.ย.54
498 ภาพ อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง เดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม  35 ครั้ง27 ก.ย.54
499 ภาพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  4 ครั้ง26 ก.ย.54
500 ภาพ ขอให้ทุกท่านโปรดระมัดระวังการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย 19 ครั้ง26 ก.ย.54
501 ภาพ อาจารย์ปนัดดา บุณยสาระนัย เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของเด็กอาข่า 2 ครั้ง23 ก.ย.54
502 ภาพ โครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติงาน คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554 18 ครั้ง23 ก.ย.54
503 ภาพ ขอเชิญร่วม โครงการ ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ 30 ครั้ง21 ก.ย.54
504 ภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์   ครั้งที่ 10/2554 4 ครั้ง21 ก.ย.54
505 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ   ทางเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการ จีนศึกษา 4 ครั้ง21 ก.ย.54
506 ภาพ ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังการสัมมนา Post-fieldwork Seminar ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554  23 ครั้ง21 ก.ย.54
507 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดบริการการประเมินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  0 ครั้ง20 ก.ย.54
508 ภาพ สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จัด ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 18 ครั้ง17 ก.ย.54
509 ภาพ ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ 5 ครั้ง15 ก.ย.54
510 ภาพ อาจารย์ ดร.ทวี  ชัยพิมลผลิน  นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สำนักพัฒนาที่ดิน เขต 6  11 ครั้ง14 ก.ย.54
511 ภาพ โครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 3 การกรอกภาระงานในระบบ CMU-MIS  8 ครั้ง14 ก.ย.54
512 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร เข้าร่วมประชุมการเฉพาะกิจด้านที่ดินและป่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5 ครั้ง14 ก.ย.54
513 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ แนะนำสาขาการเรียนการสอน 13 ครั้ง14 ก.ย.54
514 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อรัญญา  เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ 2554  17 ครั้ง14 ก.ย.54
515 ภาพ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เดือนกันยายน 2554 5 ครั้ง13 ก.ย.54
516 ภาพ อุทยานธรรมะและหอศิลป์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันสันติภาพโลก 1 ครั้ง13 ก.ย.54
517 ภาพ เสวนาวิชาการ International Forum หัวข้อ Why Did Many Rural Areas Accept Nuclear Power Stations in Japan? : Lessons from Fukushima and other cases 20 ครั้ง13 ก.ย.54
518 ภาพ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ ออกพื้นที่ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ 24 ครั้ง12 ก.ย.54
519 ภาพ การนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงาน ของผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ 7 ครั้ง12 ก.ย.54
520 ภาพ อาจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน  นำนักศึกษากระบวนวิชา 154455 ไปศึกษาภาคสนามทีอำเภอแม่แตง 13 ครั้ง10 ก.ย.54
521 ภาพ รองศาสตราจารย์ พวงเพชร์ ธนสิน เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาภาคสนาม  69 ครั้ง10 ก.ย.54
522 ภาพ โครงการ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 2  : การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย 14 ครั้ง9 ก.ย.54
523 ภาพ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอกและทุนฝึกอบรมระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา 157 ครั้ง9 ก.ย.54
524 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์  เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  9 ครั้ง9 ก.ย.54
525 ภาพ Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น พบปะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ 1 ครั้ง8 ก.ย.54
526 ภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555  คณะสังคมศาสตร์  9 ครั้ง8 ก.ย.54
527 ภาพ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 1 All about LCD Projector 8 ครั้ง7 ก.ย.54
528 ภาพ Special Talk ในหัวข้อเรื่อง Modern Lahu : Lahu-language Media in the 21st Centure 37 ครั้ง7 ก.ย.54
529 ภาพ ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 84 ครั้ง6 ก.ย.54
530 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษา  ไปศึกษาภาคสนาม 75 ครั้ง3 ก.ย.54
531 ภาพ ผู้แทนจาก Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยือนคณะสังคมศาสตร์  0 ครั้ง1 ก.ย.54
532 ภาพ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลเม็กซิโกสำหรับชาวต่างชาติ ประจำปี 2555 89 ครั้ง1 ก.ย.54
533 ภาพ ทุนศึกษาและวิจัย Ernst Mach Grant จากกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐออสเตรีย 79 ครั้ง1 ก.ย.54
534 ภาพ ทุนจากมหาวิทยาลัย Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism - RSUPE ประเทศรัสเซีย 44 ครั้ง1 ก.ย.54
535 ภาพ สัมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์ประชาธิปไตยของชาวบ้านเชียงใหม่ 10 ครั้ง1 ก.ย.54
536 ภาพ อาจารย์ชยา วรรธนะภูติ  เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เกาะสมุย 10 ครั้ง1 ก.ย.54
537 ภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์   ครั้งที่ 9/2554 8 ครั้ง31 ส.ค.54
538 ภาพ นักวิจัยสังกัดภาควิชาสตรีศึกษา  เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ  7 ครั้ง31 ส.ค.54
539 ภาพ ขอเชิญร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Japan Education Fair 2011 26 ครั้ง30 ส.ค.54
540 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนการประชุมวิชาการ เรื่อง ความเป็นธรรมและความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย 7 ครั้ง30 ส.ค.54
541 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดโครงการมหัศจรรย์แห่งการใส่ใจ 5 ครั้ง27 ส.ค.54
542 ภาพ International Forum Ethric Groups in the Borderlands of Thai-Yunnan Region 7 ครั้ง26 ส.ค.54
543 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย 12 ครั้ง26 ส.ค.54
544 ภาพ โครงการ Open House ประจำปี 2554 56 ครั้ง25 ส.ค.54
545 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำนักศึกษา ออกพื้นที่ภาคสนามประกอบการเรียนการสอนวิชา 166721  3 ครั้ง25 ส.ค.54
546 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดบรรยายความพิเศษเรื่อง บทบาทของสื่อกับการสร้างความเข้าใจ ความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 31 ครั้ง24 ส.ค.54
547 ภาพ ขอเชิญ นักศึกษาทุกท่าน ร่วมงาน AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิตก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2554 70 ครั้ง24 ส.ค.54
548 ภาพ ประกาศรับสมัครทุนวิจัยโครงการทุนวิจัยนักศึกษา ประชาธิปไตยกับท้องถิ่น ปีการศึกษา 2554 138 ครั้ง23 ส.ค.54
549 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้วเหลืองอร่ามศรี และอาจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล  เดินทางเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการานาชาติ 5 ครั้ง23 ส.ค.54
550 ภาพ พิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 27 ครั้ง23 ส.ค.54
551 ภาพ นางสาวจิรนันท์ อินทรกำเนิด พร้อมด้วย นางสาวภาวินี ไชยเนตร  เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ALOS/THEOS Data use: Advanced SAR Application 3 ครั้ง22 ส.ค.54
552 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดป้ายอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 4 ครั้ง19 ส.ค.54
553 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมและปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการประชุมคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 7/2554  9 ครั้ง19 ส.ค.54
554 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมพร สง่าวงศ์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 8 ครั้ง19 ส.ค.54
555 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมถวยพานพุ่มสักการะฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ส่วนภูมิภาค 2 ครั้ง18 ส.ค.54
556 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังแนวทาง​การให้ทุนโครงการ ประชาธิปไตยกับท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ครั้ง17 ส.ค.54
557 ภาพ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ   เรื่อง ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในลุ่มแม่น้ำโขง 14 ครั้ง16 ส.ค.54
558 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ The post-fieldwork presentation and the field workshops presentation  21 ครั้ง16 ส.ค.54
559 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554 6 ครั้ง15 ส.ค.54
560 ภาพ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิ​บัติการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรม​ชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นวัด​ดอนไฟ  28 ครั้ง13 ส.ค.54
561 ภาพ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ Public Seminar on From Cultural Genocide to Victory Dance: A perspective of the Indigenous Peoples of Canada 8 ครั้ง11 ส.ค.54
562 ภาพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.  ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 29 ครั้ง8 ส.ค.54
563 ภาพ บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงานวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 30 ครั้ง8 ส.ค.54
564 ภาพ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 11 ครั้ง8 ส.ค.54
565 ภาพ รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (นนทรีเกมส์) 7 ครั้ง8 ส.ค.54
566 ภาพ โครงการบัณฑิตช่วยเหลือบัณฑิต 9 ครั้ง8 ส.ค.54
567 ภาพ อาจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล ทางเพื่อลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดเชียงราย 14 ครั้ง3 ส.ค.54
568 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติเดินทางเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง บทบาทพระสงฆ์และนักบวชในงานพัฒนา ครั้งที่ 9 (PRISA#9) 17 ครั้ง3 ส.ค.54
569 ภาพ การประชุมผู้บริหารสัญจรสำนักหอสมุดห้องสมุด ประจำคณะสังคมศาสตร์ 6 ครั้ง28 ก.ค.54
570 ภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์   ครั้งที่ 7/2554  16 ครั้ง27 ก.ค.54
571 ภาพ นางสาวจิรนันท์ อินทรกำเนิด  พร้อมด้วยนักวิจัย เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากร 24 ครั้ง27 ก.ค.54
572 ภาพ อาจารย์ ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์  นำนักศึกษากระบวนวิชา 154483 ไปศึกษาภาคสนาม  48 ครั้ง27 ก.ค.54
573 ภาพ คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท  ปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยใน The 11th International Conference on Thai Studies  10 ครั้ง26 ก.ค.54
574 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี  เชียงทองเดินทางเข้าร่วมประชุม  The ๑๑th International Conference on Thai Studies 5 ครั้ง26 ก.ค.54
575 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี และอาจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล    เดินทางเข้าร่วมประชุม  The ๑๑th International Conference on Thai Studies  8 ครั้ง26 ก.ค.54
576 ภาพ กำหนดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-แคนาดา 2 ครั้ง26 ก.ค.54
577 ภาพ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-แคนาดา 12 ครั้ง26 ก.ค.54
578 ภาพ สรุปสถิตินักศึกษาประสบอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2551-2553 25 ครั้ง26 ก.ค.54
579 ภาพ สรุปสถิตินักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยประจำปี พ.ศ. 2552-2554 39 ครั้ง26 ก.ค.54
580 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ  เดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 11th International Conference on Thai Studies: Visions of the Future  11 ครั้ง26 ก.ค.54
581 ภาพ อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์  วิทยาภัค เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมนานาชาติ Thai Studies ครั้งที่ 11 18 ครั้ง26 ก.ค.54
582 ภาพ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประกวดการเขียนบทความหัวข้อ จากนักศึกษาสู่บัณฑิตสู่การทำงานในประชาคมอาเซียน 27 ครั้ง22 ก.ค.54
583 ภาพ รับสมัครนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท และเอก) ในมหาวิทยาลัยในประเทศโมร็อกโก  33 ครั้ง22 ก.ค.54
584 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 22 ครั้ง22 ก.ค.54
585 ภาพ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2554   11 ครั้ง22 ก.ค.54
586 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  41 ครั้ง22 ก.ค.54
587 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว  เดินทางเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  คนยอง : ภาษา ผ้าทอ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง 7 ครั้ง21 ก.ค.54
588 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา  จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง Cultural Citizenship in the Making 23 ครั้ง21 ก.ค.54
589 ภาพ สัมมนาวิชาการ เรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง​และกลุ่มชาติพันธุ์ : สถานการณ์และทางออก 11 ครั้ง20 ก.ค.54
590 ภาพ รองศาสตราจารย์ พวงเพชร์ ธนสิน เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อ นำนักศึกษากระบวนวิชา 154455 ไปศึกษาภาคสนาม   22 ครั้ง20 ก.ค.54
591 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา 2554 17 ครั้ง20 ก.ค.54
592 ภาพ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 2554  23 ครั้ง20 ก.ค.54
593 ภาพ อาจารย์ชยา วรรธนะภูติ  เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 6 ครั้ง18 ก.ค.54
594 ภาพ นางสาวนิตยา  วงศ์วีระพันธุ์  นายกสิณวัสส์  วงศ์วีระพันธุ์   เดินทางไปร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน  3 ครั้ง17 ก.ค.54
595 ภาพ  ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิ เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ครั้ง14 ก.ค.54
596 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดบรรยายพิเศษ   9 ครั้ง14 ก.ค.54
597 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ เดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาพื้นที่เพื่อใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามครั้งที่ ๓  7 ครั้ง13 ก.ค.54
598 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  จัดโครงการศึกษาพื้นที่เพื่อใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามครั้งที่ ๓  7 ครั้ง12 ก.ค.54
599 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554 496 ครั้ง11 ก.ค.54
600 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานการออกแบบภาชนะใส่อาหารทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 5 ครั้ง11 ก.ค.54
601 ภาพ ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  89 ครั้ง11 ก.ค.54
602 ภาพ ขอเชิญร่วมงานประชุมเปิดตัว  โครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่น  (Sapan Project-CMU) 49 ครั้ง11 ก.ค.54
603 ภาพ พิธีหล่อเทียน และสมโภช ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 9 ครั้ง11 ก.ค.54
604 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี  เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะวิจัย  6 ครั้ง9 ก.ค.54
605 ภาพ ขอเชิญร่วมกิจกรรม  ขึ้นดอย...ปลอดเหล้า  เพื่อสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอยปี 2554 52 ครั้ง9 ก.ค.54
606 ภาพ  อาจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมประจำปี 2554 ของฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ(ฝ่าย1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)   10 ครั้ง9 ก.ค.54
607 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ   เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมประจำปี 2554 ของฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ(ฝ่าย1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)   8 ครั้ง9 ก.ค.54
608 ภาพ อาจารย์ชยกฤต  ม้าลำพอง  เดินทางไปปฎิบัติงาน เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม  7 ครั้ง8 ก.ค.54
609 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อไปดูพื้นที่ศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 8 ครั้ง8 ก.ค.54
610 ภาพ รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อไปเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพและข้อเสนอโครงการวิจัยของ สสส.  10 ครั้ง8 ก.ค.54
611 ภาพ นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ  ออกพื้นที่บริการชุมชน โครงการพัฒนาแหล่งโบราณคดี เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว 11 ครั้ง7 ก.ค.54
612 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบปี 29 ปี แห่งการก่อตั้ง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ครั้ง6 ก.ค.54
613 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 11 ครั้ง6 ก.ค.54
614 ภาพ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554  17 ครั้ง6 ก.ค.54
615 ภาพ การประชุม เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษา 5 ครั้ง4 ก.ค.54
616 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ  เดินทางเพื่อเป็นวิทยากร 38 ครั้ง4 ก.ค.54
617 ภาพ ราคามาตรฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554 จากากระทรวง ICT 20 ครั้ง1 ก.ค.54
618 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ออกแบบบ้าน "บ้านพอดี กับ ธอส." 9 ครั้ง30 มิ.ย.54
619 ภาพ  รับสมัครนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554"  11 ครั้ง30 มิ.ย.54
620 ภาพ ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 30 14 ครั้ง30 มิ.ย.54
621 ภาพ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เครื่องหมายรณรงค์ (Logo) พร้อมคำขวัญในหัวข้อเรื่อง  15 ครั้ง30 มิ.ย.54
622 ภาพ รับสมัครนักศึกษา ที่สนใจเข้าพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัย (หอพักสีชมพู หอพักแม่เหียะ และหอพัก 40 ปี) 17 ครั้ง30 มิ.ย.54
623 ภาพ รับสมัครทีมเข้าร่วมกิจกรรม TIPMSE Green Camp เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 13 ครั้ง30 มิ.ย.54
624 ภาพ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประกวด สินค้าต้นแบบ Lanna Creative Economy Award  5 ครั้ง30 มิ.ย.54
625 ภาพ อาจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร  เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อไปดูพื้นที่ศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 25 ครั้ง30 มิ.ย.54
626 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช  เดินทางไปปฏิบัตงานเพื่อไปดูพื้นที่ศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 25 ครั้ง30 มิ.ย.54
627 ภาพ อาจารย์จิระ ปรังเขียว เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อนำนักศึกษากระบวนวิชา 154461  ไปศึกษาภาคสนาม 14 ครั้ง29 มิ.ย.54
628 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ  สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 10 ครั้ง29 มิ.ย.54
629 ภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2554  19 ครั้ง29 มิ.ย.54
630 ภาพ ขอเชิญชม“นิทรรศการภาพตุงค่าวธรรม บ้านวังหม้อ จังหวัดลำปาง” 76 ครั้ง26 มิ.ย.54
631 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ปุวรัตน์ เดินทางไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรอบรมให้กับเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา  5 ครั้ง25 มิ.ย.54
632 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์  สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เดินทางเป็นอาจารย์พิเศษ 6 ครั้ง25 มิ.ย.54
633 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี  เดินทางเป็นผู้ร่วมอภิปรายงานอภิปราย “๑ ปี เหตุการณ์ เมษายน-พฤษภาคม  2553 ความยุติธรรมที่หายไป” 6 ครั้ง25 มิ.ย.54
634 ภาพ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ จัดการประชุมเพื่อรายงานผลและวางแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 9 ครั้ง24 มิ.ย.54
635 ภาพ งานเสวนา 24 มิถุนา ประชาธิปไตย : อำนาจ ความรุนแรง และผู้หญิงในการเมืองไทย 14 ครั้ง24 มิ.ย.54
636 ภาพ การประชุมคณะดำเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอนอาคารเรียนรวมและห้อง 1122 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2554 7 ครั้ง23 มิ.ย.54
637 ภาพ การประชุมเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 10 ครั้ง23 มิ.ย.54
638 ภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เชิงปฏิบัติการ การใช้งาน e-Mail Account, CMU Mail และบริการระบบต่าง ๆ 33 ครั้ง22 มิ.ย.54
639 ภาพ การประชุมคณะดำเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอนอาคารเรียนรวมและห้อง 1122 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 12 ครั้ง21 มิ.ย.54
640 ภาพ Burma Concern RCSD, CESD  "World Refugee Day Exhibition" 15 ครั้ง20 มิ.ย.54
641 ภาพ หลักเกณฑ์กองทุนสวัสดิการคณะ 44 ครั้ง20 มิ.ย.54
642 ภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง 96 ครั้ง18 มิ.ย.54
643 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา พิธีทำบุญวันสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปี 2554  8 ครั้ง17 มิ.ย.54
644 ภาพ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554  19 ครั้ง16 มิ.ย.54
645 ภาพ การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 36 ครั้ง16 มิ.ย.54
646 ภาพ เสวนาวิชาการ  Thailand Update Series ครั้งที่ 2 เรื่อง  16 ครั้ง15 มิ.ย.54
647 ภาพ พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี 51 ครั้ง15 มิ.ย.54
648 ภาพ การประชุมยุทธศาสตร์จัดทำงบประมาณ ประจำปี 2555-2557  26 ครั้ง13 มิ.ย.54
649 ภาพ ประกาศรับสมัครเช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์ 135 ครั้ง13 มิ.ย.54
650 ภาพ อาจารย์ ดร.ทวี  ชัยพิมลผลิน  เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ  24 ครั้ง13 มิ.ย.54
651 ภาพ โครงการศึกษาดูงานและจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ชนกลุ่มน้อย/ชนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การศึกษาแนวโบราณคดีและประวัติศาสตร์” 33 ครั้ง12 มิ.ย.54
652 ภาพ สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 6 ครั้ง11 มิ.ย.54
653 ภาพ ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  26 ครั้ง10 มิ.ย.54
654 ภาพ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี  ๒๕๕๔   17 ครั้ง10 มิ.ย.54
655 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักบริการวิชาการ ประจำปี 2554 6 ครั้ง9 มิ.ย.54
656 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2554  16 ครั้ง9 มิ.ย.54
657 ภาพ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการคณะสังคมศาสตร์  เพื่อหารือการดำเนินงานสวัสดิการคณะฯ  ครั้งที่ 3/2554  12 ครั้ง8 มิ.ย.54
658 ภาพ การประชุมเครือข่ายคณบดีสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิจิตรศิลป์  9 ครั้ง8 มิ.ย.54
659 ภาพ การประชุมคณะกรรมการดูแลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 29 ครั้ง8 มิ.ย.54
660 ภาพ ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  จัดประชุมเพื่อเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย  33 ครั้ง8 มิ.ย.54
661 ภาพ  คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ลูกช้างปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน  23 ครั้ง4 มิ.ย.54
662 ภาพ อาจารย์ชยกฤต ม้าลำพอง เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  14 ครั้ง3 มิ.ย.54
663 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศุทธินี ดนตรี สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัดนนทบุรี  11 ครั้ง3 มิ.ย.54
664 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 10 ครั้ง2 มิ.ย.54
665 ภาพ คณะสังคมสาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 31 ครั้ง1 มิ.ย.54
666 ภาพ ข้อมูลวิจัย ปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  120 ครั้ง31 พ.ค.54
667 ภาพ ข้อมูลวิจัย ปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  40 ครั้ง31 พ.ค.54
668 ภาพ ข้อมูลวิจัย ปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  36 ครั้ง31 พ.ค.54
669 ภาพ รองศาสตราจารย์ วัฒนา สุกัณศีล เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน “โครงการสะพาน: เสริมสร้างประชาธิปไตย” 4 ครั้ง31 พ.ค.54
670 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน “โครงการสะพาน: เสริมสร้างประชาธิปไตย”  5 ครั้ง31 พ.ค.54
671 ภาพ วิธีการ โอนถ่าย e-mail Chiangmai ไปยัง e-mail cmu  29 ครั้ง31 พ.ค.54
672 ภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 36 ครั้ง30 พ.ค.54
673 ภาพ คณะสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554  18 ครั้ง30 พ.ค.54
674 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุทธินี ดนตรี เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อไปเป็นวิทยากรบรรยายการทำแผนที่เชิงประจักษ์เพื่อการศึกษาและจัดการการเผาในที่โล่ง 16 ครั้ง29 พ.ค.54
675 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  จัดโครงการระดมสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 11 ครั้ง27 พ.ค.54
676 ภาพ โครงการสัมมนาและประชาพิจารณ์  แผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (๓ ปี) 30 ครั้ง27 พ.ค.54
677 ภาพ งานบริการการศึกษาฯ จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ 6 ครั้ง26 พ.ค.54
678 ภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์   ครั้งที่ 5/2554   10 ครั้ง26 พ.ค.54
679 ภาพ ภาควิชาสตรีศึกษา จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "ตรึงสุขภาวะผู้หญิงไว้ระหว่างกฏหมายและวัฒนธรรม" 10 ครั้ง25 พ.ค.54
680 ภาพ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ จัดการประชุมเพื่อรายงานผลและวางแผนการดำเนินงาน ปี 2554  7 ครั้ง25 พ.ค.54
681 ภาพ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ จัดเตรียมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 10 ครั้ง24 พ.ค.54
682 ภาพ  อาจารย์ ชยกฤต ม้าลำพอง พร้อมคณะ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อออกสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ จังหวัดจันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี 32 ครั้ง23 พ.ค.54
683 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เข้าร่วมประชุมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 5 ครั้ง19 พ.ค.54
684 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้แทนจากโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย   9 ครั้ง18 พ.ค.54
685 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์  วิทยาภัค พร้อมคณะ เดินทางไปเข้าร่วมประชุม"The 1st Conference on Interantional Relations and Development (ICIRD 2011)" 9 ครั้ง18 พ.ค.54
686 ภาพ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ ออกพื้นที่จัดทำโครงการบริการชุมชนสัญจร: การอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ในเขตภาคเหนือ ปี พ.ศ.2554  13 ครั้ง18 พ.ค.54
687 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดการประเมินและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 ครั้ง18 พ.ค.54
688 ภาพ การสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาในระบบ admission ของคณะสังคมศาสตร์ 21 ครั้ง11 พ.ค.54
689 ภาพ ช่องทางการสมัคร e-Mail Account กลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โดเมน @cmu.ac.th 38 ครั้ง10 พ.ค.54
690 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เข้าร่วมประชุมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 10 ครั้ง10 พ.ค.54
691 ภาพ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ครั้งที่ 3/2554 8 ครั้ง9 พ.ค.54
692 ภาพ  อาจารย์ขวัญชีวัน  บัวแดง เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงครั้งที่ 1/2554 8 ครั้ง9 พ.ค.54
693 ภาพ การประชุมเพื่อสร้างและพัฒนากรอบการทำงานตามแผนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2554 19 ครั้ง9 พ.ค.54
694 ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง  เดินทางเข้าร่วมประชุม  โครงการวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  58 ครั้ง7 พ.ค.54
695 ภาพ อาจารย์ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธ์  เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 6 ครั้ง6 พ.ค.54
696 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว เดินทางเพื่อทำการเก็บข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการวิจัยของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 6 ครั้ง5 พ.ค.54
697 ภาพ อาจารย์ชยกฤต ม้าลำพอง   เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (มคอ.1)  8 ครั้ง5 พ.ค.54
698 ภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555-2557  18 ครั้ง29 เม.ย.54
699 ภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2554 30 ครั้ง27 เม.ย.54
700 ภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 96 ครั้ง26 เม.ย.54
701 ภาพ ขอเชิญส่งโครงการประกวดเรียงความและผลิตสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ  9 ครั้ง26 เม.ย.54
702 ภาพ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง  (รอบ 2) 14 ครั้ง26 เม.ย.54
703 ภาพ กำหนดการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 4 ครั้ง25 เม.ย.54
704 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดฝายหิน 23 ครั้ง23 เม.ย.54
705 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 32 ครั้ง22 เม.ย.54
706 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย” 24 ครั้ง22 เม.ย.54
707 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส คณะผู้บริหาร และคณาจารย์  ประจำปี 2554 55 ครั้ง22 เม.ย.54
708 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศุทธินี ดนตรี  เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อไปสำรวจการใช้ที่ดิน  17 ครั้ง21 เม.ย.54
709 ภาพ อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ 25 ครั้ง20 เม.ย.54
710 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีสรงน้ำพระประจำคณะฯ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2554 20 ครั้ง18 เม.ย.54
711 ภาพ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 2) 204 ครั้ง11 เม.ย.54
712 ภาพ สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 2) 167 ครั้ง8 เม.ย.54
713 ภาพ ศูนย์สตรีศึกษา จัดโครงการ แม่ญิง ประดิษฐ์ตุงล้านนา  ประจำปี 2554 24 ครั้ง8 เม.ย.54
714 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดฝึกอบรมเรื่อง “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างพลังท้องถิ่น” ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 34 ครั้ง8 เม.ย.54
715 ภาพ บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ โรงงานในจังหวัดมุกดาหาร  18 ครั้ง4 เม.ย.54
716 ภาพ อาจารย์ขวัญชีวัน บัวแดง เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าติดตามการฝึกภาคสนามและเสนอผลการวิจัยของนักศึกษา 36 ครั้ง2 เม.ย.54
717 ภาพ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 2) 232 ครั้ง1 เม.ย.54
718 ภาพ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2554 30 ครั้ง1 เม.ย.54
719 ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัค อาจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว และ อาจารย์ ดร. อัมพร ฐิรัฐติกร ได้เข้าร่วมและเสนอผลงาน ในการประชุมทางวิชาการ 16 ครั้ง31 มี.ค.54
720 ภาพ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา พิธีทำบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554 16 ครั้ง31 มี.ค.54
721 ภาพ โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาที่มีความสนใจ ส่งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวด  12 ครั้ง30 มี.ค.54
722 ภาพ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประสานความร่วมมือกับ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดโครงการคลินิค มคอ.สัญจร  46 ครั้ง28 มี.ค.54
723 ภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง เปิดวิชาเลือก ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 กระบวนวิชา 167789: การจัดการพลังงาน 38 ครั้ง16 มี.ค.54
724 ภาพ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือออกค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  14 ครั้ง11 มี.ค.54
725 ภาพ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศาสตร์สุขภาพ 83 ครั้ง7 มี.ค.54
726 ภาพ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง 99 ครั้ง7 มี.ค.54
727 ภาพ ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 211 ครั้ง21 ก.พ.54
728 ภาพ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 254 ครั้ง17 ก.พ.54
729 ภาพ Faculty of Social Sciences, Chiang Mai Unviersity is pleased to invite you to participate in our GRADUATE SEMINAR. 35 ครั้ง8 ก.พ.54
730 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ สถานะและปัญหาการกำหนดเขตแดนประเทศไทยทางบกและทางทะเล 67 ครั้ง1 ก.พ.54
731 ภาพ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงาน 15 ครั้ง28 ม.ค.54
732 ภาพ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ภาควิชาภูมิศาสตร์ 247 ครั้ง26 ม.ค.54
733 ภาพ ศูนย์ RCSD จัดบรรยายพิเศษ (Special Talks)  55 ครั้ง12 ม.ค.54
734 ภาพ งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ของ SYLFF Fellows Program 62 ครั้ง22 ธ.ค.53
735 ภาพ Capacity Building Workshop  27 ครั้ง13 ธ.ค.53
736 ภาพ ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 628 ครั้ง8 ธ.ค.53
737 ภาพ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ "แม่ญิงกับการทำกระทงยี่เป็ง ประจำปี พ.ศ. 2553" 25 ครั้ง19 พ.ย.53
738 ภาพ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง  “สบตากับความกลัวผ่านแว่นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” 38 ครั้ง4 พ.ย.53
739 ภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2554   69 ครั้ง2 พ.ย.53
740 ภาพ ประกาศคณะสังคมศาสตร์   เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  38 ครั้ง1 พ.ย.53
741 ภาพ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553  12 ครั้ง29 ต.ค.53
742 ภาพ ประกาศคณะสังคมศาสตร์  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  72 ครั้ง27 ต.ค.53
743 ภาพ ขอเชิญร่วมเสวนาโต๊ะกลม   “หลากมุมมองชาติพันธุ์ในพม่ากับอนาคตหลังเลือกตั้ง 2010” 21 ครั้ง27 ต.ค.53
744 ภาพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวน 1 ตำแหน่ง  50 ครั้ง20 ต.ค.53
745 ภาพ การประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ ครั้งที่ 3  ประจำปี 2553 7 ครั้ง15 ต.ค.53
746 ภาพ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Research Path: Innovation for Creative Economy, and Sustainability”   16 ครั้ง15 ต.ค.53
747 ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรีเชียงทอง เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ในงาน First Asian Anthropology and Ethnology Forum 23 ครั้ง15 ต.ค.53
748 ภาพ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Asian Borderlands: Enclosure, Interaction and Transformation Conference  41 ครั้ง12 ต.ค.53
749 ภาพ ประกาศคณะสังคมศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  779 ครั้ง12 ต.ค.53
750 ภาพ ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 576 ครั้ง11 ต.ค.53
751 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดการสัมมนา “กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับการใช้ประโยชน์จากมติ ค.ร.ม.3 สิงหาคม 2553” 21 ครั้ง5 ต.ค.53
752 ภาพ การประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ ครั้งที่ 2  ประจำปี 2553 10 ครั้ง21 ก.ย.53
753 ภาพ ประกาศคณะสังคมศาสตร์  เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  83 ครั้ง17 ก.ย.53
754 ภาพ การประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2553  4 ครั้ง8 ก.ย.53
755 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะจัดสัมมนา Post-fieldwork seminar 34 ครั้ง26 ส.ค.53
756 ภาพ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตในพม่า มองภาพชีวิตในพม่าผ่านเลนส์: การตีความการเรียนรู้เยาวชนผ่านภาพถ่ายในร่างกุ้งและเม็กเวย์ 27 ครั้ง25 ส.ค.53
757 ภาพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่โครงการ”  119 ครั้ง18 ส.ค.53
758 ภาพ ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ และบริเวณพื้นที่อาคาร 3   อาคารเรียนรวม   คณะสังคมศาสตร์      22 ครั้ง17 ส.ค.53
759 ภาพ Post-fieldwork Graduate Seminar เรื่อง  “Performing Voluntary Displacement: Dhammayietra and the Post-traumatic Cambodia” 33 ครั้ง10 ส.ค.53
760 ภาพ ศูนย์สตรีศึกษา จัดงานฉลองครบรอบ 24 ปีสตรีศึกษา พิธีเปิดบ้านวัฒนธรรม และการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า ณ ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  63 ครั้ง6 ส.ค.53
761 ภาพ  Graduate Seminar  “Socio-economic Security for People live in Forest Area: A study of the Karens”  39 ครั้ง20 ก.ค.53
762 ภาพ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง Burma Talk Series : ศิลปะกับเด็กพลัดถิ่นชาวพม่า 27 ครั้ง20 ก.ค.53
763 ภาพ ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีสมโภช และพิธีถวายเทียนพรรษา 12 ครั้ง19 ก.ค.53
764 ภาพ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดเสวนาทางวิชา “มองเลือกตั้งพม่า 2010 ผ่านมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม” 22 ครั้ง15 ก.ค.53
765 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “อัตลักษณ์ชาติ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนา”  38 ครั้ง13 ก.ค.53
766 ภาพ RCSD Graduate Seminar “Post-Field Work Seminar on Regionalization of Trade and Agricultural Production” 21 ครั้ง13 ก.ค.53
767 ภาพ "Civilizing Mission and Development Gift: Chinese Youth Volunteers in Laos" 26 ครั้ง9 ก.ค.53
768 ภาพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ ที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์    50 ครั้ง25 มิ.ย.53
769 ภาพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ความหลากหลายทางชีวภาพและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  25 ครั้ง22 มิ.ย.53
770 ภาพ ประกาศคณะสังคมศาสตร์  เรื่อง   การรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและการบริการอื่น 63 ครั้ง14 มิ.ย.53
771 ภาพ ประมวลภาพงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี 98 ครั้ง10 มิ.ย.53
772 ภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ ได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง Changing HIV vulnerability and AIDS ... 53 ครั้ง8 มิ.ย.53
773 ภาพ ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน (วันศุกร์) 35 ครั้ง2 มิ.ย.53
774 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “สังคมสมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลงในชนบท”  75 ครั้ง25 พ.ค.53
775 ภาพ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  170 ครั้ง13 พ.ค.53
776 ภาพ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 23 ครั้ง12 พ.ค.53
777 ภาพ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา   181 ครั้ง3 พ.ค.53
778 ภาพ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทุกข้อเสนอทบทวนใช้ TQF 23 ครั้ง3 พ.ค.53
779 ภาพ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา รับสมัคร อาสาสมัครเยาวชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนา  62 ครั้ง30 เม.ย.53
780 ภาพ Revisiting Agrarian Transformations in Southeast Asia: Empirical, Theoretical And Applied Perspectives 24 ครั้ง27 เม.ย.53
781 ภาพ  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (รอบ2) 68 ครั้ง27 เม.ย.53
782 ภาพ ขอเชิญร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 14 ครั้ง22 เม.ย.53
783 ภาพ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธทศพลชินราช ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่  59 ครั้ง19 เม.ย.53
784 ภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบ 2) 27 ครั้ง19 เม.ย.53
785 ภาพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ของภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  87 ครั้ง7 เม.ย.53
786 ภาพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  148 ครั้ง7 เม.ย.53
787 ภาพ ขอเชิญชวนบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553 18 ครั้ง29 มี.ค.53
788 ภาพ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  วุฒิปริญญาเอก  124 ครั้ง15 มี.ค.53
789 ภาพ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 108 ครั้ง3 มี.ค.53
790 ภาพ ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ภาควิชาภูมิศาสตร์ 186 ครั้ง19 ก.พ.53
791 ภาพ รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 161 ครั้ง10 ก.พ.53
792 ภาพ ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทไปเก็บข้อมูลที่ญี่ปุ่น ระยะเวลา 45 วัน 25 ครั้ง8 ก.พ.53
793 ภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   วุฒิปริญญาเอก 325 ครั้ง1 ก.พ.53
794 ภาพ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 380 ครั้ง27 ม.ค.53
795 ภาพ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์  ภาควิชาภูมิศาสตร์   151 ครั้ง22 ม.ค.53
796 ภาพ ภาควิชาสตรีศึกษา  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 234 ครั้ง22 ม.ค.53
797 ภาพ ขอเชิญสั่งซื้อ หนังสือ - ของที่ระลึก งาน 45 ปี คณะสังคมศาสตร์ 22 ครั้ง18 ม.ค.53
798 ภาพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ และนักวิชาการศึกษา  สังกัดศูนย์สตรีศึกษา  114 ครั้ง11 ม.ค.53
799 ภาพ ขอเชิญสั่งซื้อหนังสือ-ของที่ระลึกงาน45ปีคณะสังคมศาสตร์ 74 ครั้ง11 ม.ค.53
800 ภาพ ประกาศรับสมัครทุน ,  151 ครั้ง6 ม.ค.53
801 ภาพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จัดสัมมนา 69 ครั้ง29 ธ.ค.52
802 ภาพ ประกาศ รับสมัครอาจารย์ 246 ครั้ง21 ธ.ค.52
803 ภาพ ภาพบรรยากาศงาน 45 ปี คณะสังคมศาสตร์ 240 ครั้ง9 ธ.ค.52
804 ภาพ เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ใช้สิทธิ์ออกเสียงสรรหากรรมการดำเนินการ  17 ครั้ง11 พ.ย.52
805 ภาพ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 64 ครั้ง6 พ.ย.52
806 ภาพ หน่วยงานภายใน 9887 ครั้ง14 ต.ค.52
807 ภาพ อาจารย์/บุคลากร  177 ครั้ง3 ส.ค.52
808 ภาพ โครงสร้างการบริหาร  859 ครั้ง3 ส.ค.52
809 ภาพ ผู้บริหาร  36 ครั้ง3 ส.ค.52
810 ภาพ วิสัยทัศน์คณะสังคมศาสตร์  28 ครั้ง27 ก.ค.52
811 ภาพ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  35 ครั้ง27 ก.ค.52
812 ภาพ แนะนำบุคลากร/อาจารย์ 33 ครั้ง27 ก.ค.52
813 ภาพ ประวัติคณะสังคมศาสตร์  34 ครั้ง27 ก.ค.52
814 ภาพ สนับสนุนตำรา  21 ครั้ง13 พ.ค.52
815 ภาพ ห้องสมุด 39 ครั้ง12 พ.ค.52
816 ภาพ ประกันคุณภาพ 1426 ครั้ง12 พ.ค.52
817 ภาพ Site Map 2697 ครั้ง12 พ.ค.52
818 ภาพ Contact Us 3069 ครั้ง12 พ.ค.52
819 ภาพ Link 3783 ครั้ง12 พ.ค.52
820 ภาพ ห้องรับแขก 9191 ครั้ง12 พ.ค.52
821 ภาพ บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 93512 ครั้ง12 พ.ค.52
822 ภาพ บริการนักศึกษา 10710 ครั้ง12 พ.ค.52
823 ภาพ International Programes 63 ครั้ง12 พ.ค.52
824 ภาพ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 8543 ครั้ง12 พ.ค.52
825 ภาพ ภาควิชา 46486 ครั้ง12 พ.ค.52
826 ภาพ หลักสูตร 23602 ครั้ง12 พ.ค.52
827 ภาพ บุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำหัวอดีตอธิการบดี  6 ครั้ง17 เม.ย.52
828 ภาพ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 10 ครั้ง14 เม.ย.52
829 ภาพ คณบดีและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552 7 ครั้ง13 เม.ย.52
830 ภาพ Academic Seminar  9 ครั้ง10 เม.ย.52
831 ภาพ รางวัล 757 ครั้ง28 ก.พ.52
832 ภาพ Professor Dr. Gerd Mutz เข้าพบ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  43 ครั้ง20 ก.พ.52
^ ขึ้นบน