การประชุม Start Session Meeting

ปี 2560
ปี 2556
ปี 2555
ครั้งที่ 1 ( 9 มกราคม)
ครั้งที่ 1 (7 มกราคม)
ครั้งที่ 1 ( 17 ตุลาคม 54)
 ครั้งที่ 2 (26 มกราคม)
ครั้งที่ 2 (7 กุมภาพันธ์)
ครั้งที่ 2 ( 22 พฤศจิกายน 54)
 ครั้งที่ 3 (23 กุมภาพันธ์)
ครั้งที่ 3 (16 กุมภาพันธ์)
ครั้งที่ 3 (13 ธันวาคม 54)
  ครั้งที่ 4 (30 มีนาคม)
ครั้งที่ 4 (12 มีนาคม)
ครั้งที่ 4 (27 ธันวาคม 54)
 ครั้งที่ 5 (6 มิถุนายน)
ครั้งที่ 5 (23 เมษายน)
ครั้งที่ 5 (10 มกราคม 55)
 ครั้งที่ 6 28 มิถุนายน)
ครั้งที่ 6 (20 พฤษภาคม)
ครั้งที่ 6 (24 มกราคม 55)
 ครั้งที่ 7(8 พฤศจิกายน)
ครั้งที่ 7 (2 กรกฎาคม)
ครั้งที่ 7 (7 กุมภาพันธ์ 55)
   ครั้งที่ 8(30 พฤศจิกายน)
ครั้งที่ 8 (15 กรกฎาคม)
ครั้งที่ 8 (28 กุมภาพันธ์ 55)
 ครั้งที่ 9 (21 ธันวาคม)
ครั้งที่ 9 (23 กันยายน)
ครั้งที่ 9 (13 มีนาคม 55)
 
ครั้งที่ 10 (10 ตุลาคม)
ครั้งที่ 10 (22 มีนาคม 55)
 
ครั้งที่ 11 (16 ตุลาคม)
ครั้งที่ 11 (24 เมษายน 55)
 
ครั้งที่ 12 (30 ตุลาคม)
ครั้งที่ 12 (15 พฤษภาคม 55)
 
ครั้งที่ 13 (5 พฤศจิกายน)
ครั้งที่ 13 (22 พฤษภาคม 55)
 
 
ครั้งที่ 14 (5 มิถุนายน 55)
 
 
ครั้งที่ 15 (14 มิถุนายน 55)
 
 
ครั้งที่ 16 (3 กรกฎาคม 55)
 
 
ครั้งที่ 17 (17 กรกฎาคม 55)
 
 
ครั้งที่ 18 (26 กรกฎาคม 55)
 
 
ครั้งที่ 19 (9 สิงหาคม 55)
 
 
ครั้งที่ 20 (10 กันยายน 55)
 
 
ครั้งที่ 21 (27 กันยายน 55)
   
ครั้งที่ 22 (22 ตุลาคม 55)
   
ครั้งที่ 23 (17 ตุลาคม 55)
   
ครั้งที่ 24 (8 พฤศจิกายน 55)
   
ครั้งที่ 25 (11 ธันวาคม 55)